ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Konferencia látogatásáról
 1. Szolgáltatói adatok:

  Szolgáltató:
  Net Média Kiadó és Internettartalom Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  székhelye: 1033. Budapest, Polgár u. 8-10.
  nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  cégjegyzékszáma: Cg.01-10-044439
  adószáma: 12527052-2-41
  e-mail címe: konferencia@portfolio.hu
 2. Általános rendelkezések:
  1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Net Média Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató), valamint az általa szervezett konferenciákra és egyéb rendezvényekre az internetes jegyvásárlás lehetőségét használó jogi és természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó), a Szolgáltató és Felhasználó együtt a továbbiakban: Felek) között a belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybe vételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és Felhasználó jogait és kötelezettségeit.
  2. Szolgáltató rendezvényeire online jegyértékesítő rendszer (Rendszer) üzemeltet, a Rendezvényekre szóló belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére. Szolgáltató a Felhasználók részére kizárólag az általa szervezett rendezvények belépőjegyeinek értékesítését biztosítja a Rendszerben (továbbiakban: Szolgáltatás). Ezen szolgáltatás nem engedélyköteles.
  3. Felhasználó a Rendszer használata során nem köteles regisztrációra. Felhasználó a Rendszer használata során köteles megadni a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adatait A Felhasználó el kell fogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltatás igénybe vételével Felhasználó elismeri, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte, megértette, magára nézve kötelezőnek elfogadta, valamint a Szolgáltatás igénybevételéhez megadott személyes adatai kezeléséhez a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben hozzájárult.
  4. Felhasználó köteles a rendszer használata során valós adatokat megadni. E kötelezettségének elmulasztásából származó károkért és költségekért kizárólag felhasználó felel.
  5. Szolgáltató jogosult visszautasítani bármely Felhasználói megrendelést, vásárlást ha az bármely módon jogszabályt, Szolgáltató egyéb szerződéses kötelezettségét, a Szolgáltatóra irányadó önszabályozó testület elfogadott etikai normákat és szabályokat, vagy egyébként a jó erkölcsöt, vagy Szolgáltató üzleti érdekeit sérti.
  6. Felhasználó a regisztráció során megadott felhasználónevét és jelszavát harmadik személyek számára nem teheti megismerhetővé és köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni annak érdekében, hogy ezen felhasználónevet és jelszót harmadik személy ne ismerhesse meg. Felhasználó regisztráció során megadott felhasználónevével és jelszavával kapcsolatos mindennemű visszaélésből származó károk és költségek kizárólag Felhasználót terhelik, - kivéve, ha ezen károk és költségek kizárólagosan a Szolgáltatónak felróható okból keletkeztek.
  7. Felek rögzítik, hogy Felhasználó vásárlása tárgyában a közöttük létrejött szerződés nem minősül írásban létrejöttnek, így az iktatott formában Szolgáltatónál nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a vásárlást követően Szolgáltató által e-mailben megküldött visszaigazolás és – ha nem online történt a fizetés - az ahhoz csatolt PDF formátumú díjbekérő igazolja.
  8. Felhasználó tudomásul veszi a Szolgáltatás alábbi technikai és jogi korlátait és kockázatait:
   1. Az Internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére megakadhat. Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal jár el a zavartalan működés biztosítása érdekében, azonban nem tudja garantálni a Szolgáltatás, valamint a hozzá kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetve azt, hogy az a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltatáshoz való hozzáférés megszakadásából vagy hibájából származó károkért és költségekért Szolgáltató felelősségét kizárja.
   2. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást vagy a hozzá kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolás miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni, előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
   3. Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, mely felelősség mértéke nem haladja meg a vásárlási transzakció értékét.
   4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldalon hozzáférhető online fizetési rendszert nem Szolgáltató üzemelteti, éppen ezért az azzal kapcsolatos károkért, visszaélésekért vagy az online fizetési rendszerrel lebonyolított tranzakció sikertelenségéért Szolgáltató nem felel.
  9. Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén Szolgáltató a Felhasználót az ÁSZF www.portfolio.hu/rendezvenyek oldalon történő közzététele útján értesíti a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal.
  10. Felhasználót teljes körű felelősség terheli Szolgáltató Rendszerének használata során kifejtett tevékenységeivel kapcsolatban. Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti Szolgáltató ügyfélszolgálatát, adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.
 3. A Szolgáltatás igénybevételeivel kapcsolatos jogviszony:
  1. A Rendszeren vásárolt részvételi jegyek szabadon átruházhatóak. Felhasználó kijelenti, hogy belépőjegyét csak akkor adja át más személynek, ha az új jegy birtokosa Szolgáltató ÁSZF-jét, illetve a Rendezvény Házirendjét elfogadja. Felhasználó a jegy átruházása esetén a Rendezvényre történő belépéshez a ténylegesen belépő személy nevét előzetesen igazolni köteles a Rendezvény regisztrációja során. A Rendezvény esetleges elmaradása esetén a megvásárolt jegyek visszaváltásának folyamatát, illetve egyéb felhasználási lehetőségeit, valamint az ezzel kapcsolatos helyszíneket és határidőket Szolgáltató a Rendezvényhez kapcsolódó honlapon közli.
  2. Felhasználó a belépőjegy megvásárlásával kijelenti, hogy a Szolgáltató rendezvényeinek látogatására, valamint a belépőjegyek felhasználhatóságára vonatkozó ÁSZF-ben, valamint Szolgáltató egyéb szabályzataiban és a Rendezvény weboldalán megjelölt rendelkezéseket megfelelően megismerte és a belépőjegyeket ennek ismeretében vásárolja meg.
 4. A vásárlás menete:
  1. A Rendszer használatához Felhasználónak nem kell előzetesen regisztrálnia. Egy vásárlással több felhasználó számára is vásárolható belépőjegy.
  2. Felek között a belépőjegy adásvételére vonatkozó szerződés a vásárlási szándékot Szolgáltató online fizetési partnerének (az OTP Bank általános vásárlói tájékoztatója itt érhető el) biztonságos fizetőfelületén a fizetés megerősítésével jön létre, - a vásárlás részletei lekövethetők a fizetési és számlázási partnerek által küldött visszaigazoló e-mailekben.
  3. Vásárlást követően Szolgáltató megerősítő, automatikus visszaigazoló e-mailt valamint – ha nem történt online fizetés - ahhoz csatolva díjbekérőt küld a Felhasználó által megadott e-mail címre. Hibás e-mail cím megadásából fakadó károkért a Felhasználó felel.
  4. Szolgáltató kizárja felelősségét a fizetés során felmerülő esetleges hibákért.
  5. A vásárlás sikeres lebonyolítása nem függ a visszaigazolás megküldésétől. A visszaigazolás megküldésének elmaradását kommunikációs hiba is okozhatja. Ha a visszaigazolás megküldésére a vásárlástól számított 1 órán belül nem kerülne sor, Felhasználó Szolgáltató konferencia@portfolio.hu e-mail címére küldött e-maillel tudja jelezni a visszaigazolás elmaradását.
  6. A vásárlás a fizetés lebonyolításáig bármikor következmények nélkül megszakítható.
  7. Egyes belépőjegyek ára az adott Rendezvény weboldalán kerül feltűntetésre. Ezen árak bruttó árak, forintban és euróban kerülnek meghatározásra és a mindenkor hatályos ÁFA összegét tartalmazzák, mely körülmény a jegyeken feltűntetésre kerül. A vásárlást követően Szolgáltató által generált .pdf még tartalmazza:
   • - Rendezvény címét, időpontját és helyszínét,
   • - Számlázási adatokat,
   • - Résztvevő(k) adatait
 5. Elállás, garanciális rendelkezések:
  1. A belépőjegy kifizetésével a vásárlás befejeződik, Ennek megtörténtét követően Felhasználót (függetlenül attól, hogy a hatályos jogszabályok alapján fogyasztóak minősül-e) a 45/2014 (II.26.) Korm.r. 29.§ (1) bek. m) pontja alapján a Szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg. A Szolgáltatónak nem áll módjában – a sérült jegyek pótlásának kivételével – a belépőjegyet visszaváltani.
  2. Felhasználó bármilyen kijavítást vagy kicserélést kizárólag a Szolgáltató weboldalán keletkezett hiba esetében kérhet, egyébként, így különösen hibás adatbevitelből, adathibából, illetve az online fizetési vagy számlázási partner oldal keletkezett hibából fakadóan Felhasználó igényt nem támaszthat.
  3. Felhasználó írásban közölt panaszára Szolgáltató legkésőbb 30 napon belül köteles érdemben, írásban válaszolni és, ha a panaszt nem tartja jogosnak, köteles ezen álláspontját megindokolni. Szóban közölt szóbeli panaszt a Szolgáltatónak haladéktalanul ki kell vizsgálnia és ha azt nem fogadja el, úgy köteles arról jegyzőkönyvet felvenni és a panaszban foglaltakat 30 napon belül érdemben megválaszolni.
 6. Fogyasztóvédelmi rendelkezések, jogviták:
  1. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Szolgáltatás vagy a hozzá tartozó honlap használója által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felel saját magatartásáért. Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal, a honlappal összefüggésben bekövetkezett jogsértések felderítések érdekében.
  2. Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatás vagy a hozzá tartozó honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve kell eljárjon. Amennyiben a rendszer használatával összefüggő bármely tevékenység akár a Szolgáltató, akár a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, ilyen tevékenység következményeiért kizárólag Felhasználó felel.
  3. Felhasználó a jelen Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

   személyesen: 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. (munkanapokon: 9-17 óra között)
   telefonon: 327-4080 (munkanapon 9-17 óra között),
   online ügyfélszolgálat: konferencia@portfolio.hu
  4. Jelen ÁSZF-el, illetve az az alapján nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitákban Felhasználó az alábbi jogérvényesítési lehetőségeket veheti igénybe:
   • - Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (www.nhf.hu, 1088 Budapest, József krt. 6.)
   • - Békéltető Testület, amely a Szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bíróságon kívüli, békés rendezése céljából jött létre (www.bekeltetes.hu),
   • - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu, 1125 Budapst, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)),
   • - határon átnyúló jogvitáknál Európai Fogyasztói Központ (magyarefk.hu)
  5. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltűntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009 (I.30.) NGFM-SZMM együttes rendelet, a 2012. évi LV. tv., a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv., a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV tv., a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv., a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2010/2009 (IX.9.) Korm. r., a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv., a gazdasági reklámtevékenység alapvető tevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
 7. A honlapon megjelenő védjegyek és szellemi tulajdonok:
  1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyes semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik és nem tehetik közzé.
  2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. Az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérő célra nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik és nem tehetik közzé.
  3. A Felhasználó által a Szolgáltatás igénybe vétele során közölt adatok tekintetében a Szolgáltató adatkezelővé válik a Felhasználó felhatalmazásával. Az adatkezelés részletes szabályai tekintetében Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata az irányadó.
  4. Szolgáltató korlátozás nélkül jogosulttá válik a Felhasználó által a Szolgáltatás használatával összefüggésben nyilvánosságra hozott észrevételek hasznosítására, felhasználására, közzétételére és törlésére a nélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtson.

Budapest, 2015. május 12.

Net Média Zrt.

Ilyen volt az év ingatlanos eseménye

Kelet-magyarországi Agrárfórum 2017 - Hajdúböszörmény