Portfolio.hu szótár


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z


"B" kategória A Budapesti Értéktőzsdén kereskedett társaságok "B" kategóriájára vonatkozó szabályok: nincs korlátozás a bevezetendő részvénysorozat tekintetében, a közkézhányadról is csak felvilágosítást kell adni a Tőzsdének, ahogy a tulajdonosokról is.
B2B (Business to business) Két vagy több vállalat (és/vagy kormányzati intézmény) közötti elektronikus adatcsere útján létesülő üzlet, pl. elektronikus beszerzés
B2C (Business to consumer) Vállalatok és fogyasztók között létrejött elektronikus üzlet, pl. könyv-, CD-, pizzarendelés
Baisser Olyan személy, aki a tőzsdei árfolyamok esésére spekulál.
BÁT Budapesti Árutőzsde. 1989-ben alakult. Jelenleg három szekciója van: Pénzügyi (pl: DEM, USD), Gabona (pl: Búza, Kukorica), Hús (pl: Vágósertés).
Bázis Viszonyítási alap, amihez az adott időszaki adatot hasonlítjuk.
Bázisár A nem hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vonatkozásában az ajánlattételi limitek, a szüneteltetés meghatározásának alapjául szolgáló érték. Általában, az utolsó záróár. Ha ez öt napos vagy régebbi, akkor a nyitó szakaszban az utolsó záróár, utána meg a nyitóár.
Bázispont (bp): Egy bázispont a százalékpont egy század része (1 bp=0.01 százalékpont). Az árfolyam megadásának a legkisebb egysége. Devizaárfolyamoknál 1 bázispont 0.0001 százalék, banki kamatoknál, kötvényárfolyamoknál és hozamoknál 0.01 százalék.
Befektetési alap Befektetési alapkezelõ által működtetett vagyontömeg. Cél a minél magasabb megtérülés biztosítása a befektetési jegy tulajdonosainak. Befektetési terület szerint megkülönböztethetünk ingatlan (minimális saját tõke: 500 millió Ft) és értékpapír (minimális saját tõke: 100 millió Ft) alapokat, technikailag pedig nyílt, és a zárt végű alapokat.
Befektetési alapkezelő Egy befektetési alap mûködtetésével megbízott cég. A tõrvények számos feltételt támasztanak, az alapkezelõ cégek elé (alaptõke, személyi-tárgyi feltételek, stb) a befektetok védelme érdekében.
Befektetési bank (Investment bank) A befektetési bankok fő tevékenységi területe a vállalati kötvény és részvénykibocsátások szervezése és lebonyolítása. Persze mindez együtt jár pénzügyi elemzések készítésével, tanácsadással, és egy sor pénzügyekhez kapcsolódó tevékenységgel. Legismertebb képviselõik: Merrill Lynch, Salomon Brothers, Goldman Sachs
Befektetési jegy A befektetési alap által kibocsátott értékpapír, vagyoni jogokat biztosít az alap értékeire. Tõzsdén, csak a zárt végű alapok jegyei foroghatnak.
Befektetett eszközök A vállalkozás olyan eszközei, melyek várhatóan egy éven túl szolgálják a társaság tevékenységét.
Befektetett pénzügyi eszközök Olyan más vállalkozásokban szerzett részesedés, vagy pénzkihelyezés, mely várhatóan egy évnél hosszabb ideig szolgálja a társaság céljait.
Behozatal: Import: A külföldről beszerzett áruk piaci értéke a magyar vámhatáron, a szállítással kapcsolatos összes költséget és a szállítás alatti biztosítás költségét is beleértve ( c.i.f paritás).
Behozatali index: A külföldről beszerzett, az ország vámhatárán áthaladó áruk forintban kifejezett folyóáras forgalmi értékindexének és árindexének hányadosaként számított volumenindex.
Bemutatóra szóló értékpapírok Az értékpapíroknak azon formája, amely érvényesítéséhez csak maga a dokumentum szükségeltetik.
Benchmark Összehasonlítási, viszonyítási alap, olyan adatok, melyekhez az adott időszaki számok valamilyen módon hasonlíthatóak.
Bennfentes kereskedés Olyan üzletkötés, mely bennfentes információkon alapul, tehát a piac még nem ismeri, csak a "bennfentes személyek"
Bennfentes személy - a kibocsátó, illetve a benne min. 25%-os részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező társaság érdemi ügyintézője, vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja - a kibocsátó alaptőkéjének 10%-át elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel rendelkező természetes személy; - a kibocsátóval az információ felhasználásának időpontját megelőző hat hónapon belül egyéb jogviszonyban állt személy, ha munkavégzésével összefüggésben bennfentes információhoz juthatott hozzá; - a forgalomba hozatalt, illetve a nyilvános vételi ajánlat szervezését követő egy évig a közreműködő bármely szervezet érdemi ügyintézője, vezető tisztségviselője, továbbá más olyan alkalmazottja, aki munkavégzésével kapcsolatosan bennfentes információhoz jutott; - a számlavezető hitelintézet vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és érdemi ügyintézője; - a felsorolt személyek egy háztartásban élő közeli hozzátartozója, ill. tulajdonukban lévő vállalkozás - bárki, aki számára bennfentes információt átadtak vagy ahhoz bármi módon hozzájutott, és tudatában van a megszerzett információ bennfentes voltának
Beruházás: Új tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, előállítása; meglévő tárgyi eszközök bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, felújítása; a raktárba való beszállításig végzett mindazon tevékenység, amely az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható. Az indexeket tárgyidőszaki összehasonlító áron számítjuk.
Beruházási árindex: Ún. szekunder árindex, amely nem közvetlen ármegfigyelésen alapul, hanem a beruházási javakat kibocsátó ágazatok árstatisztikájának indexeit használja fel. A felhasznált primer árindexek: az építési-szerelési munkák indexei, az ipari árindexek közül a beruházási eszközindexek és a külkereskedelmi forgalomból származó eszközök (gépek, járművek stb.) egység-érték indexei. A beruházási struktúrát kifejező súlyadatok a tárgyévi éves ill. negyedéves beruházási adatgyűjtésből származnak.
Bessz (Baisse) Az árfolyamok esése a tőzsdén (szűkebben, az árfolyamok és a forgalom együttes esése)
BÉT Budapesti Értékpapírtőzsde. 1990-ben alapult, és azóta is Magyarország egyetlen értéktőzsdéje. Legfőbb szervei: Közgyűlés, Tőzsdetanács, Tőzsdetitkárság, Etikai Bizottság, Felügyelő Bizottság, Választottbíróság, és szakmai bizottságok (Kibocsátói, Kereskedési, és Elszámolási). Indexe: BUX. Jelenleg három szekciója van: Részvény: itt részvényekre, befektetési jegyekre, vállalati kötvényekre, és kárpótlási jegyre lehet azonnali üzleteket kötni; Állampapír: állampapírokkal kereskednek; és Származékos: tőzsdei termékekre lehet határidős, és opciós ügyleteket kötni. Bővebben: www.bet.hu.
Béta Egy részvény hozamváltozásának viszonya a részvénypiaci hozamváltozáshoz. Azt fejezi ki, hogy a piac egy százalékos fellendülése mekkora és milyen irányú hozamváltozást okoz egy részvénynél.
BEVA Befektetõ-védelmi alap, befektetők kártalanítására (max egy millió Ft-ig) esetleges brókercég csődök esetére.
BID (vételi ajánlat): Az a maximális összeg, amennyit egy értékpapírért a vevő az adott ügylet során hajlandó fizetni.
Bid (Vételi árfolyam) Az árfolyamjegyző (bróker) ezen az árfolyamon vásárol
Biometrikus azonosítások A személyek egyedi és hamisíthatatlan jellegzetességek alapján (retinavizsgálat, ujj- és tenyérlenyomat) történő azonosítása, amely a jelfelismerő és feldolgozó processzorok számítási sebességének és az algoritmusok hatékonyságának növekedésével mind inkább előtérbe kerül a fokozott biztonságot követelő területeken.
Blue Chip Eredetileg az IBM (innen a Blue) részvényeit hívták így, ma a tőzsdék leglikvidebb (mindig nagy forgalmú), és legnagyobb kapitalizációjú papírjainak gyűjtőneve. Szűken értelmezve a BÉT-en a következők: Matáv, Mol, OTP, Richter.
Bonitás Hitelképesség.
Boom A részvények hosszabb ideig tartó, nagymértékű árfolyamemelkedése a tőzsdén.
Bóvli kötvény (Junk Bond): Spekulációs fokozatú, nagy haszon lehetõségét, nagy kockázattal hordozó vállalati kötvény. Az angolszász országokban igen divatos.
Bróker Tõzsdei üzletkötő, ügyfelei megbízása alapján ad-vesz értékpapírokat. A munkakör betöltését, törvény szabályozza: büntetlen elõélet, tőzsdei szakvizsga, minimum 1 év segédüzletkötõsködés.
Bruttó átlagkereset (nominál): A munkáltatóknál főállásban, teljes munkaidőben alkalmazásban állóknak a bérköltség terhére kifizetett összeg (alapbér, bérpótlékok, kiegészítő fizetés, prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés) egy főre jutó havi átlaga.
Bruttó felhalmozás: A nemzeti számlák rendszerében számított mutató, a bruttó hazai termékből (GDP) a tárgyi eszközök bruttó felhalmozására (beruházásra) és a készletváltozásra fordított összeg. Az indexszámításhoz meghatározott bázisév árait használjuk: 1995-ig az 1991. év, 1996-tól az 1995. év a fix árbázis.
Bruttó hazai termék (GDP) belföldi felhasználása: A nemzeti számlák rendszerében számított mutató, a végső (háztartások és közösségi) fogyasztásra és a felhamozásra kerülő termékek és szolgáltatások együttes összege.
Bruttó hazai termék (GDP) index: Meghatározott bázisév árain értékelt, azaz fix árbázison számított index. A fix árbázisok: 1995-ig az 1991. év, 1996-tól az 1995.év.
BUBOR Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti bankközi, referencia jellegû (ehhez viszonyítják az egyes hiteleket, pl: BUBOR +30 bázispont) kínálati kamatláb.
BUX A budapesti részvénypiac mozgását jellemzõ mutató, 1992-ben indították, bázisértéke visszamenőleg 1,000 ponton került meghatározásra 1991 január első kereskedési napjának árfolyamain.
BVPS Book Value Per Share : Egy részvényre jutó könyv szerinti érték


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hírPrémium