Portfolio.hu szótár


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z


E nap A társasági esemény (pl: közgyűlés, osztalék) napja.
E-business (elektronikus üzlet) Az üzleti tevékenységek vezetékes és vezeték nélküli, internetes technológián alapuló összekapcsolása a vásárlókkal, beszállítókkal és üzleti partnerekkel.
E-commerce Internetes kereskedelem.
E/P Nyereséghozam (earnings yield), a P/E mutató inverze. Örökjáradékosan méri a részvény hozamát.
EBIT Earnings Before Interest and Taxes: Adózás, kamatfizetés, és rendkívüli tételek előtti eredmény (üzemi eredmény).
EBITDA EBIT + Depreciation and Amortization: Adott negyedévvel záródó időszak halmozott üzemi eredménye+elszámolt értékcsökkenés
Egy részvényre jutó eredmény EPS: Adózott eredmény, osztva a részvények számával. Megmutatja mekkora vállalati jövedelmet termel egy részvény.
Egy utaskilóméter: Egy utas egy kilóméterre való elszállítása.
Egyéb bevétel/ráfordítás A vállalkozás főtevékenységének eredményeképpen egyszer befolyt bevétel/fizetett ráfordítás.
EHM egységes hozammutató: Az Egységes Hozam Mutató közlésére a kormány 41/1997(III.5.) sz. rendeletében kötelezte az értékpapírokat kibocsátó cégeket, a befektetési lehetőségek átláthatóságának növelése érdekében. A Egységes Hozam Mutatót egy meghatározott képlet alapján kell kiszámolni.
Eladási árfolyam (Offer/Ask) Az árfolyamjegyző (bróker) ezen az árfolyamon ad el.
Élelmiszerfogyasztás egy fõre számítva: Az alapanyag típusú (a készítmények adatait alapanyagra visszavezetett) termékmérlegekből számított adatok, évközepi népességgel számítva.
Ellenséges kivásárlás Hostile takeover: Olyan vállalatfelvásárlás, melynek során a felvásárló és a felvásárolt vállalat nem működik együtt.
Elsőbbségi részvény Olyan speciális részvényfajta, mely valamilyen elsőbbséget biztosít a többi részvényessel szemben. Pl.: osztalékelsőbbségi, szavazatelsőbbségi, likvidációs elsőbbségi.
Elsődleges forgalmazó: Az ÁKK-val az állampapírok forgalomba hozatalára, illetve forgalmazására vonatkozó megbízási szerződést kötött befektetési szolgáltatók.
Elsődleges piac Az a piac, ahol az értékpapírok kibocsátásakor az első eladásuk történik.
Elszámolási ciklus Az ügylet megkötése (T), és az elszámolás között eltelt idő. A BÉT-en részvényeknél T+5, állampapíroknál T+2 nap.
Elszámoló nap: A T napi tőzsdei ügyletek teljesítésének napja a T+5 munkanap: ezen a napon történik a tőzsdei elszámolási értékpapír számlák és a tőzsdeforgalmi, valamint bankok esetében az MNB-nél vezetett pénzforgalmi számlák tényleges terhelése, jóváírása.
Elszámolóház (klíringház) A tőzsdei ügyletek elszámolását végző intézmény, Magyarországon a KELER Rt.
Élveszületés: Olyan magzat világrajövetele, aki az életnek valamilyen jelét adja, tekintet nélkül arra, hogy mennyi ideig volt az anya méhében és mennyi ideig élt.
Energiafelhasználás: A közvetlen energia-felhasználásnak és az energiaátalakítások veszteségeinek összege, csökkentve a hasznosított hulladékenergia mennyiségével. A tüzelőanyagokat fűtőértékkel, a hő- és villamos energiát az előállításukhoz szükséges tüzelőanyag hőértékével vesszük számba.
Építési-szerelési tevékenység árindexe: Az építőiparban felhasznált anyagok termelői árának és az építőipari dolgozók keresetének változása alapján számított index.
Építési-szerelési tevékenység indexe: Az építési-szerelési tevékenység tárgyidőszaki árszinten kifejezett összehasonlító áras adataiból számított volumenindex.
Építési-szerelési tevékenység: A saját állományba tartozó és a szerződéses munkavállalókkal, saját vagy bérelt gépekkel végzett tevékenység, amely új építmények építésére, meglévő építmények bővítésére, átépítésére, átalakítására, fenntartására, illetve bontására irányul.
Épített lakás: A használatbavételi engedélyt kapott, teljes vagy részleges háztartás vitelére alkalmas legalább egy, 12 m2-t meghaladó alapterületű, melegpadlóval ellátott lakószobával, a tisztálkodás és a főzés céljára szolgáló helyiséggel rendelkező új lakás.
EPS (Earnings per Share-Egy részvényre jutó nyereség) Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált adózott eredménye, egyszeri és rendkívüli tételekkel korrigálva, osztva az időszak átlagos részvényszámával. Megmutatja mekkora vállalati jövedelmet termel egy részvény.
Eredménykimutatás Számviteli okmány, az éves beszámoló része. Egy adott időszakra vonatkozóan, összevontan mutatja meg a vállalkozás bevételeit, ráfordításait, valamint az adózott és a mérleg szerinti eredményt.
Eredménytartalék A vállalkozás előző években produkált eredménye, melyet nem fizettek ki osztalékként.
Erőmű Villamos-energia ipari méretben történő előállítására szolgáló létesítmény. Az egyes erőműtípusokat aszerint különböztetjük meg, hogy milyen primer energiahordozó a villamos energia forrása és milyen technológiával történik az energia-átalakítás. Ismertebb típusok: hőerőművek (szén- olaj-, gáztüzelésű, atomerőmű, gázturbinás erőművek,) és megújuló energiaforrással működő erőművek.
Értékcsökkenés (amortizáció) Az eszközök pénzben kifejezett értékének csökkenése az eltelt idővel, vagy a használattal arányosan.
Értékpapír Okirat, amely tulajdonjogot (részvény), hitelviszonyt (kötvény), vagy dologi jogot (közraktárjegy) testesít meg, úgy hogy e jogot az értékpapír nélkül sem gyakorolni, sem átruházni, sem bizonyítani nem lehet. Az értékpapír lehet névre, vagy bemutatóra szóló. Értékpapírnak minõsül minden, amit a törvényalkotó ezzel a címkével ruház föl, de általánosságban pénzhez, vagyonhoz kapcsolódó jogok megtestesülései.
Értékpapír kód (ISIN-azonosító) Pusztán technikai okokból, a KELER Rt. leoszt egy kódot (ISIN-azonosító) minden Magyarországon kibocsátott értékpapírra.
Értékpapírsorozat Az azonos típusú, azonos jogokat megtestesítő értékpapír egy meghatározott időpontban kibocsátott teljes mennyisége, illetve az eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége, azonos ISIN kód mellett.
Értékpapírszámla A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás (olyan, mint egy bankszámla, csak pénz helyett értékpapírokkal).
Értékpapírtranszfer Értékpapírok áthelyezése az egyik értékpapírszámláról egy másikra.
Eszközarányos nyereség (ROA) Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált adózott eredménye, egyszeri és rendkívüli tételekkel korrigálva, osztva az időszak átlagos eszközállományával. A vállalat eredményességét méri.
Eszközérték A társaság könyv szerinti értéke.
Eszközök (Aktívák) A vállalati vagyon az újratermelésben betöltött szerepe, megjelenési formája szerint felsorolva a mérlegben. Összértékük megegyezik a passzívák összértékével. Főbb eszközcsoportok: Befektetett eszközök, forgóeszközök, és az aktív időbeli elhatárolások.
EURIBOR Európai irányadó bankközi kamatláb.
Euró (EUR) 1999. január 1-től 2001. december 1-ig csak számlapénzként létező közös európai pénz. 2002. január 1-től 12 európai állam közös fizetőeszköze már valutaként is. Az euró-övezet országai: Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia, Belgium, Ausztria, Portugália, Dánia, Írország, Luxemburg, Görögország
Eurókötvény (piac) Olyan kötvények (globális piaca), amelyeket nem a kibocsátó hazai pénznemében denomináltak.
EV Piaci kapitalizáció+hitelállomány, mínusz a pénzeszközök és az értékpapírok.
EV/árbevétel EV, osztva az adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált árbevétele.
EV/EBITDA EV, osztva az adott negyedévvel záródó időszak halmozott üzemi eredményével, valamint az elszámolt értékcsökkenéssel.
Ex-kupon /ex-principal nap: Mind az OTC-, mind a tőzsdei kereskedés esetén a kamat-, illetve törlesztőrészlet fizetést megelőzően a kamatra, törlesztésre jogosító értékpapír vonatkozásában az utolsó kereskedési nap, a T+2 napos elszámolást figyelembe véve, az esedékességi napot megelőző 5. munkanap. Az értékpapír-letétiszámlákon a fordulónapon - az esedékességi napot megelőző 3. munkanapon - lehet még műveleteket végrehajtani.
Expanzív gazdaságpolitika A monetáris expanzió, a gazdaságpolitikának a pénzkínálat növelésével, és a kamatlábak csökkentésével, a gazdaság élénkítésének irányába tett erőfeszítése. Ezt fiskális oldalról az állami beruházások, támogatások, transzferek növelésével, illetve adócsökkentéssel lehet támogatni.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hírPrémium