Portfolio.hu szótár


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z


K+F Kutatás-fejlesztés.(R&D: Research and Development)
Kamat A kamat a pénz ára, amelyet a pénz használója azért fizet, mert a pénzt a tulajdonos helyett ő hasznosítja.
Kamat fedezettség Adózás előtti erdemény+kamatfizetési kötelezettség, osztva a kamatfizetési kötelezettséggel.
Kamatozó részvény Olyan részvény, melynek tulajdonosa alapszabályban meghatározott mértékű kamatra jogosult. A magyar Gt. szerint az alaptőke 10 %-át meg nem haladó mértékben előre meghatározott kamatra jogositó részvények is kibocsáthatóak, amelyekre akkor is fizetendő kamat,ha a társaságnak nincs az adott évben eredménye.
Kamatszelvény A kötvényeken található szelvény, melyet a kamat fizetésekor levágnak, és kifizetik az ellenértékét. Régebben kuponnak nevezték.
Kapitalizáció (Piaci érték) Vállalat esetén összes részvénye szorozva az aktuális piaci árral. A tőzsdei kapitalizáció az összes tőzsdén futó cég kapitalizációjának összege.
Kapitalizáció súlyozású index Olyan tőzsdeindex, melyben a kosarat alkotó papírok kapitalizációjuk arányában szerepelnek.
Kárpótlási jegy Speciális értékpapír Magyarországon, amit azok kaptak, akiknek az eloző gazdasági rendszerben államosították a vagyonát. Részvényre, földre, járadékra váltható korlátozott mértékben, de előbb-utóbb, a kárpótlási folyamat lezárulásával el fog tűnni a piacról.
Kategória A Budapesti Értéktőzsde bevezetési és forgalombantartási szabályzata az értékpapírok bevezetési feltételeit az általános, illetve az értékpapír-sorozat fajtájától függő követelmények alapján csoportosítja. Ezen túlmenően a részvénysorozatok tekintetében kategóriánként (A,B,C) különböznek a követelmények.
KELER OTC piac: A Központi Elszámolóház és Értéktár Rt.-n keresztül bonyolított nem tőzsdei értékpapír kereskedelem.
KELER Rt. Központi Elszámolóház és Értéktár Rt, a brókercégek pénz és értékpapírszámláit vezeti (multilaterális nettósítás elvén). Elszámolási idő tőzsdei üzletkötéseknél: részvényeknek öt nap (T+5), állampapíroknak két nap (T+2). Az Épt. (1996. évi CXI.) tizedik részének szabályai alapján működő elszámolóház.
Kereset: Az a jövedelem, amelyben a munkavállaló munkavégzésével kapcsolatban részesül, a munkavállaló által fizetett jövedelemadóval és társadalombiztosítási hozzájárulással együtt.(Lásd még a Bruttó átlagkereset címszót.)
Kereskedelmi szálláshely: Engedélyben feljogosított, egész éven át vagy csak időszakosan, éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgáló, üzletszerűen működtetett létesítmény.
Keresztárfolyam A nemzetközi piacokon az olyan árfolyam elnevezése, mely két deviza között áll fenn és egyik deviza sem az USD. A magyar terminológiában a fentieknek megfelelően azon árfolyamokat hívjuk keresztárfolyamnak, melyben nem szerepel a magyar forint (HUF).
Készletek forgási sebessége Értékesített termékek árbevétele, osztva az átlagos készletállománnyal.
Kincstárjegy Az állam rövid távú (3, 6, és 12 hónapos futamidő) finanszírozására kibocsátott értékpapír, két fajtája a diszkont és a kamatozó kincstárjegy. Az utóbbi kifejezetten a lakossági megtakarításokat megcélzó költségvetési forrás.
Kiskereskedelem és vendéglátás forgalma: Statisztikai megfigyelési tevékenységre szervezett, reprezentatív adatgyűjtésen alapszik. Az adatgyűjtés kiterjed a kiskereskedelmi, vendéglátó tevékenységet folytató szervezetekre, kivéve a piacok forgalmát, az alkalmi utcai árusok és a javító szolgáltatók tevékenységét. A mintavételi hiba 1996-ban az összes forgalom értékét tekintve 5%, a tevékenység szerint részletezett értékadatok esetében 3-19% között szóródott. A volumenindexet az összehasonlító áras forgalom adataiból számítjuk, árindexként a fogyasztói ár megfigyelés reprezentánsait és forgalmi súlyait használjuk.
Kiskereskedelmi és vendéglátóüzlet: A helyileg körülhatárolt, tartós használatra épült, rendszeresen (állandó vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó bolt, vendéglátóhely. Az üzletszámadatok teljes körű felvételből származnak.
Kivitel: A külföldre értékesített áruk piaci értéke a magyar vámhatáron, beleértve az árunak a vámhatárig történő szállításával kapcsolatos összes költségét (f.o.b. paritás).
Kiviteli index: A külföldre értékesített, az ország vámhatárán áthaladó áruk forintban kifejezett folyóáras forgalmi értékindexének és árindexének hányadosaként számított volumenindex.
Klíringelszámolás Készpénz nélküli, számlaterheléssel, illetve jóváírásssal történő fizetési rendszer.
Kockázati - és magántőke (venture capital & private equity) A kockázati tõke magas kockázattal járó, tõzsdén nem jegyzett vállalatokban közepes idõtávon (leggyakrabban 3-7 évre) tulajdonossá váló professzionális szervezetek, befektetõk részesedés vásárlására fordított tõkéje, amelynek elsõdleges célja, magas hozam realizálása a kiszálláskori értékesítés, az exit során.
Kockázati tőkealap-kezelő A kockázati tõkealap mögött egy meghatározott minimális tõkét igénylõ, legtöbbször nemzetközileg elismert intézményi befektetõi hátterû, professzionális szaktudással, a befektetési döntések feletti kizárólagos joggal rendelkezõ kockázati tõkealap-kezelõ társaság áll, amely - amikor az alap(ok) nevében eljár, vagyonát kezeli, befekteti - a hosszú távú forrásbevonásra törekedve kizárólagos tevékenységet végez (tehát még befektetési alapkezelõ sem lehet egyidejûleg).
Kontraktus Tőzsdei kötésegység, a szabványosított határidős, illetve opciós tőzsdei termékre vonatkozó szabványosított kereskedési egység.
Korrekció Túlzott emelkedés vagy esés után a tőzsde (vagy csak egy részvény) árfolyama visszaesik a reálisabb árfolyamtartomány irányába.
Krach Tőzsdei összeomlás, a részvényárak általános és nagy esése.
Külföldi érdekeltségű vállalkozás: Az a vállalkozás, amelyben a külföldi tulajdonosi részesedés a jegyzett tőkéből eléri a 10 %-ot.
Külkereskedelemi termékforgalom indexe: Az ország vámhatárán áthaladó termékek forintban kifejezett folyóáras forgalmi értékindexének és árindexének hányadosaként számított volumenindex. A forgalom folyóáras értékét hivatalos MNB-devizaárfolyamon számítjuk.
Külkereskedelmi árindex: A vámeljárás keretében regisztrált forgalom forintban kifejezett érték- és mennyiségi adatok hányadosaként számított ú.n. egységérték-index (unit value). Az árindex az ún. "tiszta" árváltozáson kívül tartalmazza az egyes termékcsoportokon (cikkeken) belüli összetételváltozás hatását is.
Külkereskedelmi termékforgalom egyenlege: A kiviteli és a behozatali forgalom értékének különbsége.
Kötelező tartalék A kereskedelmi bankok által az MNB-nél kötelezően elhelyezett tartalék, melynek mértékét a jegybank határozza meg.
Középárfolyam A vételi és az eladási ár számtani átlaga.
Közkézhányad (Free float) Egy cég részvényeinek nem stratégiai befektetők kezén lévő szelete. Gyakran az öt százaléknál kisebb pakettek összessége.
Közkézhányad forgási sebessége (nap) Teljes részvényszám szorozva a közkézhányaddal, osztva az időszaki átlagos forgalommal.
Közkézhányad súlyozású index Olyan index, melyben a részvények közkézhányaduk kapitalizációjának arányában részesednek.
Központi költségvetési mérleg: A központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatása. 1995-től GFS (Government Financial Statistics) rendszerben készül (GFS: a Nemzetközi Valutaalap által kidolgozott kormányzati pénzügyi statisztikai rendszer, a gazdasági és statisztikai koncepciók, számviteli szabályok, az államháztartási szektor működési adatainak rendszerezésére szolgáló irányelvek összefoglalása).
Közúti gépjárműállomány: A forgalmi rendszámmal ellátott közúti jármű a fegyveres erők és testületek, valamint a rendvédelmi szervek gépjárművei nélkül. Motorkerékpár-állomány: a forgalmi rendszámmal ellátott, 50 cm3-nél nagyobb motorkerékpárok száma. Különleges célú gépjármű: olyan közúti motoros jármű, amelynek nem elsődleges és kizárólagos feladata a személy- vagy áruszállítás (pl. mentőautó, tűzoltó jármű, mozgódaru, műhelykocsi, buldózer stb.).
Közvetlen energiafelhasználás: A végső energetikai, valamint a nem energetikai és anyagjellegű felhasználás összege, a más energiahordozóra való átalakítás céljából történt felhasználás nélkül.
Közösségi fogyasztás: A nemzeti számlák rendszerében számított adat. Azon termékek és szolgáltatások értéke, amelyek a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgálják, és amelyeket a központi költségvetés vagy az önkormányzat finanszíroz. A közösségi fogyasztás főbb tételei: közigazgatás, védelem, tudományos kutatás, közvilágítás, közutak fenntartása, ár- és belvízkár-elhárítása, parkfenntartás, köztisztasági szolgáltatás, földtani kutatás.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hírPrémium