Reagált a Herbária: a fiú kifizette az apa követelését

2017. november 10. 17:02    
nyomtatás
 
Közleményt adott ki a Herbária Zrt. kedden megjelent cikkünk kapcsán, melyben azt hangsúlyozzák, hogy a cég túl van már az átmeneti nehézségeken, modernizálta működési folyamatait és zajlanak a fejlesztések. A társaság reakciójából az is kiderül: Soproni Márton (a fiú) - bár vitatja a követelést - kifizette az apa (Soproni Tamás korábbi vezérigazgató) követelését annak érdekében, hogy fő tulajdonossal szembeni végrehajtás soron kívül megszüntetésre kerüljön.


Februárban írtunk arról, hogy családi viszály tört ki apa és fia között a Herbária Zrt.-nél. Egy januári közgyűlésen Soproni Tamás (apa) vezérigazgatót megfosztották minden tisztségétől, fia, Soproni Márton kezdeményezésére. Az apa ebbe nem nyugodott bele és megtámadta a közgyűlési több döntését és egy korábbi közokirat alapján követeléssel lépett fel a fiával, illetve annak cégével szemben, mely fő tulajdonosa a Herbária Zrt.-nek. Ez odáig jutott, hogy a Herbária fő részvényesének vagyoni részesedésének lefoglalása érdekében eljárás indult.

Reagált a Herbária: a fiú kifizette az apa követelését

Részlet a Herbária cégkivonatából.


Korábbi cikkünk megjelenése előtt kerestük a társaságot, ahonnan most érkezett hivatalos reakció, amit - olvasóink teljeskörű tájékoztatása érdekében- ezúton változatlan formában közlünk:

Az elmúlt napokban a Herbária Zrt-t kedvezőtlen színben feltüntető, minden alapot nélkülöző híresztelések láttak napvilágot. Cégünk tradíciói, a fogyasztóinkért és üzleti partnereinkért érzett felelősségünk arra kötelez, hogy hiteles tájékoztatást adjunk a téves információkkal szemben.

2016. decemberében a többségi részvényesek azzal a gyanúval szembesültek, hogy a társaság vagyonát egyesek magáncélokra használják fel, ezzel jelentős kárt okozva a cégnek. A társaság 2017. januári közgyűlésén a Herbária csaknem 97%-os részvényi többsége megvonta a bizalmat az addigi vezérigazgatótól, S. Tamástól.

Az új vezérigazgató, Soproni Márton egy független könyvvizsgáló bevonásával belső vizsgálatot indított, és sikkasztás, hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett, amely alapján a nyomozóhatóság a bűncselekmény gyanúját megalapozottnak találta, és nyomozást rendelt el. A feljelentést tehát éppen a Herbária tulajdonosai és új vezetése tette.

A Herbária régi vezérigazgatója nem tudott belenyugodni leváltásába, és bár a visszahívására vonatkozó közgyűlési határozatot meg sem támadta, egy őrző-védő céget, a Patrol Group Kft-t megbízva, biztonsági emberekkel elfoglalta a társaság székhelyét és egyik raktárát. A céget elzárták eszközei egy részétől, a dolgozókat pedig személyes használati tárgyaiktól, valamint nem engedték be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt sem. A székhelyfoglalás törvénytelenségét az illetékes jegyző megállapította, jelenleg az ingatlan visszaszerzésére hatósági végrehajtás van folyamatban.

Mos már kimondható, hogy az átmeneti nehézségeket a cég előnyére fordította, optimalizálva és modernizálva működési folyamatait. Új kiskereskedelmi készletnyilvántartó rendszert tesztel, e-learning tréningeket vezetett be, és informatikai., valamint termékfejlesztések zajlanak jelenleg is.

A híresztelésekkel ellentétben a Herbáriával szemben végrehajtás nincs, és nem is volt folyamatban. Csupán a leváltott vezérigazgató kíván az egyik, visszahívását megszavazó részvényessel szemben, egy régi közokiratra hivatkozva kártérítéshez jutni vezérigazgatói fizetésének elvesztése miatt. Minden alapot nélkülöz az a híresztelés is, hogy a Herbária részvényeit árverezni fogják, és a részvényes fedezetelvonást valósított volna meg. Ezzel szemben a valóság éppen az, hogy az érintett részvényes, bár perben vitatja a leváltott vezérigazgató követelését, kifizette azt annak érdekében, hogy a részvényessel szembeni végrehajtás soron kívül megszüntetésre kerüljön, és külön perben követeli vissza a leváltott vezérigazgató jogalap nélküli gazdagodását.

A Herbária védjegyei szintén nem kerültek idegen kézbe, továbbra is biztosított a "Herbária-örökség" védelme, és a cég számára azok jövőbeni használata.

A Herbária tulajdonlását, vagy képviseletét megkérdőjelező ügy nincs folyamatban. A vezérigazgató leváltásáról szóló közgyűlési határozatot maga S. Tamás sem támadta meg, a jelenlegi 3 tagú igazgatóságot csaknem 97%-os részvényesi többséggel megszavazó közgyűlési határozat jogszerűségét pedig jogerős bírósági ítélet állapította meg.

A Herbária részvényesei és igazgatósága az elmúlt időszakot arra használták fel, hogy a mintegy 250 munkavállaló és az üzleti partnerek töretlen bizalmára építve a társaságot átvezessék a 21. századba: modern alapokra helyezve a vállalatirányítást, kiszélesítve a cég banki finanszírozását és likviditását, megteremtve a jövőbeni fejlődés biztos alapjait.


A Patrol Group reakciója

Cikkünk megjelenését követően küldte meg hivatalos állásfoglalását a Patrol Group Kft. lapunknak, amit az alábbiakban közlünk.

"A közhiteles nyilvántartás szerint 2017.01.20. napjával került törlésre Soproni Tamás vezérigazgató, mely határozat a cégközlönyben történő megjelenésével hatályosult.

Az előzőekben tett nyilatkozatunk alapján hivatkozott megbizási szerződést a Patrol Group Kft. 2017.01.11. napján kötötte meg a Herbária Zrt.-vel , mely társaságot a szerződéskötés napján Soproni Tamás vezérigazgató képviselte.

Az előzőekből fakadóan továbbra is fenntartjuk, hogy a Patrol Group Kft. nem Soproni Tamással hanem a Herbária Zrt.-áll szerződéses jogviszonyban, figyelemmel arra, hogy a szerződést és annak módosításait a Herbària Zrt. jelenlegi vezetése a mai napig nem támadott meg.

A Patrol Group Kft. a Herbária Zrt. megbízásából tartózkodik az ingatlanokban, jóllehet a szerződések tartalma alapján több jogi személy - melyek az ingatlan bérlői - együttes nyilatkozata lenne szükséges a szerződés módosításához vagy megszüntetéséhez de a nyilatkozat kiállítása tárgyában a Herbária Zrt.-hez kapcsolódó jogi személyek még nem jutottak konszenzusra az eddigiekben ahogyan abban az ügyben sem , hogy a Patrol Group Kft. megbízási díját milyen módon kívánják rendezni.

A Patrol Group Kft. a továbbiakban is a törvények maradéktalan betartásával látja el szerződésben vállalt feladatait de bármennyire is nem tetsző a Herbária Zrt.-nek , a Patrol Group Kft. nem tehet engedményt a szerződésben foglaltaktól eltérő módon mivel ahhoz a megrendelő és bérlők együttes nyilatkozata lenne szükséges, mellyel a Herbária Zrt. vezetése, a 2017.01.13.napjától pontosan tisztában van."


A szabadalmi hivatal válasza

Válaszában a hivatal kifejti, hogy a Herbária kapcsán nagyságrendileg húsz védjegy érintett. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a védjegyekkel kapcsolatos jogutódlási kérelmek elbírálásakor a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 47-48. §-a alapján jár el.

A Vt. 47. §-ának értelmében a Hivatal a védjegybejelentésekről és a védjegyekről lajstromot vezet, amelybe - a 48. §-nak megfelelően - be kell jegyezni a védjegyjogokkal kapcsolatos tényeket és körülményeket. A védjegylajstrom a bejegyzett jogok és tények fennállását hitelesen tanúsítja, azaz az ellenkező bizonyításáig a védjegylajstromba bejegyzett jogokról és tényekről vélelmezni kell, hogy azok fennállnak. A védjegylajstromban feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki vitatja a helyességüket vagy a valósággal való egyezőségüket. Jóhiszemű és ellenérték fejében jogot szerző harmadik személlyel szemben a védjeggyel kapcsolatos bármely jogra csak akkor lehet hivatkozni, ha azt a védjegylajstromba bejegyezték. A védjegylajstromot bárki megtekintheti, ahhoz a Hivatal a honlapján elektronikus hozzáférést is biztosít.

A Vt. 48. §-a alapján a védjegylajstromba a Hivatal a saját döntése vagy más hatóság döntése vagy a bíróság határozata alapján tesz bejegyzést, illetve feltünteti a védjegyeljárásokban bekövetkezett tényeket. A védjegyoltalommal összefüggő jogok és tények tudomásulvétele, illetve bejegyzése ügyében a Hivatal írásban előterjesztett kérelem alapján dönt. A kérelemhez csatolni kell az alapul szolgáló közokiratot vagy megfelelő bizonyító erejű magánokiratot. Nem teljesíthető a kérelem olyan okirat alapján, amely alaki hiány miatt érvénytelen, vagy amelynél a jogszabályban előírt hatósági jóváhagyás hiányzik, továbbá, ha az okirat tartalmából kitűnően az abban foglalt jognyilatkozat érvénytelen.

A Hivatal jogutódlás tárgyában tett lajstrombejegyzése deklaratív hatályú, azaz a jogutódlás alapjául szolgáló okirat érvényességének, illetve hatályosulásának (a jogviszony létrejöttének vagy a jogi tény bekövetkezésének, jelen esetben az átruházás megtörténtének) nem feltétele a jogutódlás Hivatal részéről történő tudomásulvétele és lajstromba történő bejegyzése; az attól függetlenül (akár bejegyzés hiányában is) bekövetkezik. Lényeges hangsúlyozni azt is, hogy a jogutódlás tudomásulvételére irányuló kérelemhez csatolt okiratok anyagi jogi érvényességének (tehát pl. hogy egy adásvételi vagy ajándékozási szerződést érvényesen kötöttek-e meg) vizsgálatára az SZTNH-nak nincs hatásköre.

A fentiek értelmében a Hivatal egy jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelemről a csatolt iratok megfelelőségének és az előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének vizsgálatát követően dönt.

A Hivatal a HERBÁRIA védjegyek jogutódlásának tudomásulvételére irányuló kérelmek ügyintézése során a Vt. fent hivatkozott rendelkezéseinek teljes körű betartásával járt el, a Vt. alapján vizsgált feltételeknek a becsatolt iratok megfeleltek: az átruházást tartalmazó szerződések alaki hibában nem szenvedtek, az okirat tartalmából kitűnően pedig a jognyilatkozatok nem voltak érvénytelenek.

A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy a Herbária Zrt. - ahogy az a lajstromból szintén kiolvasható - határozott idejű, kizárólagos használati joggal rendelkezik mindkét védjegy esetében.

Kiegészítésként megjegyezhető, hogy az alapul fekvő iratok vonatkozásában a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) sem emelt kifogást, ugyanis a 830210 lajstromszámú nemzetközi színes ábrás HERBÁRIA védjegy jogosultjai a ROMARIN adatbázis szerint ugyanazok, mint a nemzeti védjegyek új jogosultjai.


Címlapkép forrása: MTI Fotó/Oláh Tibor

Előző cikk  Előző cikk Következő cikk  Következő cikk


F?rum
 
 
×
×
Jogi nyilatkozat
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés alkalmasságát vagy megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadójával!

Az előbb írtakra tekintettel az előadás szervezője, az oldal üzemeltetője, szerkesztői, és szerzői valamint előadói kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon esetleg megjelenő információra vagy adatra alapított egyes befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.
Bővebben...Tematikus cikk

Nem érdemes várni a tartozások kezelésével (x)

A vállalatok számára kihívást jelentenek a késve rendezett számlák. 

Tuti tippek a karácsonyi nagytakarításhoz! (x)

Hogy gyors és stresszmentes legyen. 
Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hír


 

hirdetés
 
Rovatnavigátor
EZT OLVASTA MÁR?
11
22
33
44
55
0
Prémium