karikák
Bank

Eldurrant az MNB startpisztolya, cégek tízezrei mozdulhatnak meg egyszerre

Elindította ma Növekedési Hitelprogramjának újabb szakaszát a Magyar Nemzeti Bank 1500 milliárd forintos keretösszeggel NHP Hajrá néven. A program fix kamatozású, legfeljebb 2,5%-os kamattal rendelkező kölcsönt vagy pénzügyi lízingforrást biztosít a kis- és középvállalkozások részére, ezzel az egyik legkedvezőbb elérhető konstrukció lesz a piacon a cégek számára, különösen, amíg a kormány által ígért új, kamattámogatott hitelprogramok el nem indulnak. Cikkünkben az NHP Hajrá legfontosabb tudnivalóit foglaljuk össze.
Kiemelt téma lesz ez a Portfolio keddi online Hitelezés 2020 konferenciáján, amely A koronavírus és a magyar bankszektor címmel kerül megrendezésre. Érdemes regisztrálni!

2013 óta működik a Növekedési Hitelprogram valamilyen formában. A ma induló NHP Hajráról elmondható, hogy az eddigi szakaszok legjobb tulajdonságait ötvözi a gazdaság-újraindítás jegyében. Sőt, a lehetséges futamidő szempontjából az eddigieken is túlmegy, hiszen akár 20 évre biztosít fix és alacsony (legfeljebb 2,5%-os) kamatozású forrást a kkv-k számára. A bankok az MNB korábbi bejelentése szerint 2021 közepéig 4%-os kamattámogatást is kapnak rá (ez egy 1 milliárdos hitel esetében például évi 40 millió forintot jelent), így a pénzintézetek is igazán érdekeltek abban, hogy aktívan értékesítsék e hiteleket. Miközben a hitelezhető cégek száma egyébként a járvány gazdasági hatásai miatt nagy valószínűséggel csökken, így nagy szerepe lesz a kormány által megígért új hitelgaranciáknak is. Ezek részleteire egyébként még mindig várunk az összesen 2000 milliárd forintos új hitelprogramok részleteihez hasonlóan, ami a koronavírussal való versenyfutást miatt felértékeli a ráadásul gyors hitelbírálatot ígérő NHP Hajrá jelentőségét.

A hitel jellemzői

Az NHP Hajrá keretében felvehető hitelek legfontosabb jellemzői:

 • a jegybank által refinanszírozott, de a pénzügyi intézményeknél, pl. kereskedelmi bankoknál, pénzügyi vállalkozásoknál igényelhető hitel lesz az eddigiekhez hasonlóan,
 • a pénzügyi vállalkozások (pl. lízingcégek) és szövetkezetek egy ernyőbankon keresztül férnek hozzá a forráshoz,
 • a kölcsön- mellett pénzügyi lízingszerződés is lesz a programban,
 • kamata a korábbiakhoz hasonlóan legfeljebb 2,5% lehet a vállalkozások számára,
 • a jegybank a refinanszírozási hitelt 0%-on adja a bankoknak, és 4%-os „kamattámogatást” is biztosít nekik 2021 közepéig a korábban közöltek szerint,
 • a kamatteher a finanszírozást nyújtó által választott összetételben tartalmazhatja az ügyleti kamatlábat és egyéb díjjellegű elemeket,
 • a futamidő végéig fix kamatozást biztosít a cégek számára,
 • új beruházásra, forgóeszköz-finanszírozásra és 2020. január 1-jén már meglévő hitelek kiváltására használható, 
 • akár 20 évre, de rövid távra is felvehető, forgóeszköz-hiteleknél a 3 év a maximum,
 • a program keretében nyújtható hitel összegének alsó határa 1 millió forint, felső határa 20 milliárd forint,
 • 10 munkanapon belül hitelbírálatra kell kerülnie a hiánytalan kérelem beérkezésétől számítva,
 • 300 millió forint alatti összeg esetén a pénzügyi intézmény az adott hiteligény vonatkozásában nem jogosult a program keretében refinanszírozás igénybevételére, ha nem történik meg 10 munkanapon belül a hitelbírálat,
 • a hitelek lehívására a szerződéskötést követő 3 éven belül van lehetőség,
 • a program keretösszege 1500 milliárd forint (ebből 1000 milliárd új, 500 milliárd pedig az NHP fixből átcsatornázott összeg).

Mely cégek igényelhetik az NHP-t?

A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásánál a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény fogalmai az irányadóak, hitelt a program keretében kizárólag a törvényben előírt feltételeknek megfelelő, belföldi székhelyű kkv-k igényelhetnek. A törvény alapján

kkv-nak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Nem minősülnek itt kkv-nak azok a vállalkozások, amelyekben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot, de többek között a hitelt nyújtó hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás kapcsolt vállalkozásai is ki vannak zárva. Emellett a kkv-szerződés adósa által az NHP keretében felvett kölcsönből finanszírozott eszközök bérbe vevője nem lehet a finanszírozást (illetve refinanszírozást) nyújtó hitelintézet, pénzügyi vállalkozás és azok kapcsolt vállalkozásai.

Mire használható?

Kibővített felhasznási körrel elérhetők a beruházási hitelek (ideértve a lízinget is), ez alatt használt vagy új – tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő vagy bérelt, illetve lízingelt (amennyiben a beruházás aktiválásra kerül) eszközök átalakítására, korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére nyújtott KKV kölcsönt kell érteni.

A munkahelyek és termelési kapacitások megtartása, valamint a vállalatok likviditásának biztosítása érdekében újra van lehetőség forgóeszközhitelek felvételére, lényegében szabad felhasználási lehetőséggel. A forrás így felhasználható vevőkövetelés- és készletfinanszírozáson túl a munkaerőköltség fedezésére, továbbá előfinanszírozhatók EU-s támogatások is, legfeljebb hároméves futamidő mellett - közölte az MNB.

A program keretében lehetőség van (kizárólag ugyanazon) kkv által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyivállalkozástól felvett (nem a Növekedési Hitelprogram keretében létrejött) legkésőbb 2020. január 1. napjáig megkötött forint vagy deviza alapú beruházási kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására is, ebben az esetben a hitel folyósítása kizárólag egy részletben történik. Kizárólag olyan célra felvett beruházási hitel (illetve beruházási hitelt kiváltó hitel) és pénzügyi lízing váltható ki a program keretében amelyek összhangban vannak az új beruházási kölcsön céljára vonatkozóan meghatározott, a beruházás tárgyára és annak hasznosítására vonatkozó feltételekkel. A kiváltó kkv-szerződés lejárata lehet későbbi, mint a kiváltásra kerülő kkv-kölcsön lejárata, de legfeljebb kiváltásra kerülő kölcsön szerződéskötésének napjától számított 20 év lehet.

Beruházási kölcsön folyósítható a 2020. január 1. előtt alapított vállalkozásban történő részesedés szerzése céljából azzal, hogy nyilvánosan működő részvénytársaságokban való részesedésszerzés esetén annak legalább 10 százalékot elérő tulajdoni hányadot kell eredményeznie.

A program keretében csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja. A beruházással érintett eszköznek (ideértve az ingatlant is) a kkv üzleti célját kell szolgálnia.

Személygépkocsi beszerzése kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a kkv főtevékenysége 2020. január 1- től folyamatosan személyszállítás.

A program keretében nyújtott forgóeszközhitelt a kkv a működéséhez kapcsolódó kiadásainak fedezésére (korlátozás nélkül) használhatja, ideértve akár a már fennálló forgóeszközhitelének kiváltását is. A program keretében olyan támogatás előfinanszírozására is nyújtható hitel, amelyet a kkv már elnyert vagy olyan normatív támogatás, amelyre a kkv jogosult, és a támogatás még nem került kifizetésre.

Fedezetek, garanciák

Az MNB a Növekedési Hitelprogram keretében nem írja elő, hogy milyen biztosíték mellett történjék a kkv-k hitelezése, illetve milyen biztosítékot kérjenek a hitelintézetek az általuk refinanszírozott intézménytől. Amennyiben a hitelintézet a Hitelkövetelésén az MNB javára zálogjogot alapít, akkor be kell küldenie a keretszerződés által előírt minden dokumentumot, ami a zálogjog MNB általi esetleges érvényesítéséhez szükséges. A kkv-kölcsönök és a pénzügyi vállalkozással kötött szerződés mögé bevont fedezetek módosítása megengedett az MNB külön jóváhagyása nélkül, ha ezzel nem csökken a követelés fedezeti értéke, illetve az nem érinti hátrányosan az MNB-t. A jegybank nem követeli meg a hitelszerződések közjegyzői okiratba foglalását, kivéve ha a hitelkövetelés és az azt biztosító fedezetek MNB általi érvényesítéséhez erre az okirati formára szükség van.

A hitelnyújtó a kkv- szerződéssel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségeket egyébként (így különösen: a közjegyzői díj, értékbecslés díja, garanciaintézményeknek fizetendő kezességvállalási díj, földhivatali díjak, fedezetmódosítási díj, biztosítási díj stb.) a kkv-ra terhelheti. Pénzügyi lízinget nyújtó pénzügyi vállalkozás vagy hitelintézet az ügylet megkötésével kapcsolatosan a fentieken kívül biztosítási díjat, illetve az adott eszköz lízingbe adó általi megszerzését terhelő vagyonszerzési illetéket továbbháríthat a kkv-ra. Közvetítői díj vagy jutalék továbbhárítása a pénzügyi termék igénybevételével kapcsolatosan nem lehetséges.

Hogy jutnak hozzá a refinanszírozáshoz bankok?

A hitelintézetek az 1500 milliárd forintos keretösszeg első 1200 milliárd forintos összege (közös keretösszeg) erejéig a kkv-szerződések AL8 azonosítókódú adatszolgáltatás keretében történő beküldésének sorrendjében juthatnak forráshoz. Az 1200 milliárd forint kimerülését követő naptól további refinanszírozási hitelt maximálisan a keretösszeg fennmaradó részéből (legfeljebb 300 milliárd forint) a részükre allokált hitelkeret erejéig vehetnek igénybe. A hitelintézet által korábban már felvett hitelek törlesztésre kerülő részei nem vehetők újra igénybe, azaz nincs rulírozási lehetőség, kivéve egyes eseteket, például a forgóeszköz-hitelek refinanszírozását.

Az MNB ígérete alapján egyébként amikortól a program kihasználtsága elérte a 100 milliárd forintot, az MNB a keretösszeg kihasználtságának mértékét minden naptári hónap első keddi munkanapján közzéteszi a megelőző hét utolsó munkanapjával bezárólag beküldött kkv-szerződések összegei alapján.

Kiemelt téma lesz ez a Portfolio keddi online Hitelezés 2020 konferenciáján, amely A koronavírus és a magyar bankszektor címmel kerül megrendezésre. Érdemes regisztrálni!
budapest lakás
koronavirus helyreallitasi alap unios koltsegvetes ursula von der leyen200527
trump
Frankfurti tőzsde
maszk koronavírus medence
online vásárlás bankkártya mobil
svedorszag
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online előadás
Részvények, devizák, indexek és árupiacok elemzése, ötletelés.
Online előadás
Bolyongás a külföldi részvények között. Ötletek, praktikák.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu

Kutató / Junior kutató

Kutató / Junior kutató
2020. május 27.
Ingatlanpiac: Bérlők vs. Bérbeadók - Itt az újranyitás!?
2020. május 28.
Megfizethető lakhatás és kormányzati tervek
2020. május 28.
Vírusválság: veszít vagy nyer a magyar agrárium?
2020. június 3.
Financial and Corporate IT: Digital UX a bankoknál
szuperbank1