Portfolio.hu szótár


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z


"A" kategória A Budapesti Értéktőzsdén kereskedett társaságok "A" kategóriájára vonatkozó szabályok: csak teljes sorozat vezethető be, mely árfolyamértéken min. 2.5 Mrd Ft.A bevezetésre kerülő sorozat legalább 25 százaléka közkézen van; vagy árfolyamértéken számítva legalább kétmilliárd forint értékű részvény közkézen van; vagy az értékpapír-sorozat bevezetéskor legalább 500 tulajdonos tulajdonában van. A legalább 100 tulajdonos megléte, valamint a 3 teljes befejezett, auditált év szintén alapfeltétel.
Adhézió Közönség összetétel : Az adott célcsoport százalékos aránya a műsor közönségében.
Adózás előtti eredmény Tartalmazza egy vállalkozás adott időszak alatt elért teljes tevékenységének eredményét, beleértve az üzemi tevékenységből származó eredményt a pénzügyi műveleteket, és a rendkívüli tételeket.
Adózás előtti eredményszint A társaság adózás előtti eredménye, osztva az azonos időszak halmozott árbevételével.
Adózott eredmény Az adózás előtti eredmény, mínusz az adófizetési kötelezettség, mínusz a fizetett osztalék.
ADR American Depositary Receipt: valamely helyi bank által kibocsátott forgatható letéti igazolás az USA-ban, a külföldi értékpapírok forgalma ily módon folyik (a GDR tengerentúli megfelelője).
ÁFA Az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) a termékértékesítésre és a szolgáltatásnyújtásra kivetett központi adó, melyet az fizet meg, aki a termékért (szolgáltatásért) ellenértéket kap, ám az adót a vételárban (díjban) áthárítja a vevõre. Mértéke hazánkban 5, 15, és 20%.
Affinitás A médium fogyasztóinak célcsoportunkba tartozó része (fő) / a média fogyasztóinak teljes száma (fő).
Affinitási index A vizsgált közönségcsoportnak a műsor közönségében lévő arányát viszonyítjuk a célcsoport mintabeli arányához. Ez alapján azt kapjuk meg, hogy az adott célcsoport a műsor közönségében jobban, vagy kevésbé van képviselve, mint a teljes mintában.
Ajánlati árlépésköz A tőzsdei termékek esetében megvan az a legkisebb érték, amivel följebb, vagy lejjebb mehet az ár. Részvények esetében a BÉT-en, ez a részvény névértékétől függ. 1000 forint alatt 1 forint, 1000-9999 5 forint, 10000 fölött 50 Ft.
Ajánlati ársáv A legmagasabb és a legalacsonyabb árra tett ajánlatok közötti sáv a tőzsdei határidős (futures) piacon.
ÁKK Államadósság Kezelő Központ. 1995-ben létrehozott szervezet, feladata, célja az adósságkezeléssel kapcsolatos valamennyi funkció egy szervezetbe való tömörítése. Az ÁKK kezeli, folyamatosan megújítja és nyilvántartja a költségvetés forint és devizaadósságát.
Aktív kereső A keresõtevékenységet folytató, keresettel, jövedelemmel rendelkezõ, vállalkozásoknál, intézményeknél fõállású munkaviszony keretében alkalmazásban álló személy, a szövetkezeti és a társas vállalkozás tagja, az egyéni vállalkozó, a segítõ családtag (a mezõ;gazdasági segítõ; családtag esetében az, aki az év folyamán legalább 90 napot dolgozott) az alkalmi munkás, a napszámos. Nem tartozik az aktív keresõk közé a nyugdíja mellett dolgozó és a gyermekgondozási ellátásban részesülõ személy.
Akvizíció Vállalatfelvásárlást jelent. Többnyire többségi részesedés megszerzésével történik. Számos oka lehet, például a piacszerzés, vagy a versenytárs megsemmisítése.
Alkalmazásban álló A munkajogi állományi létszámba tartozó személyek a munkából meghatározott okokból átmenetileg távollévők (szülési szabadság, gyermekgondozási ellátás, sorkatonai szolgálat, három hónapot meghaladó betegség, fizetés nélküli távollét stb.) kivételével, valamint a munkajogi állományba nem tartozó, de meghatározott feltételekkel a munkáltatónál folyamatosan munkát végző személy (szünidőben foglalkoztatott diák, más munkáltatótól kölcsönvett munkavállaló stb.).
Alkalmazott: Alkalmazott: az, a munkaerő felmérésben megkérdezett 15-74 éves személy, aki a megfigyelt héten vállalkozással, költségvetési, társadalombiztosítási, illetve nonprofit szervezettel munkaviszonyban vagy bedolgozói jogviszonyban állt, illetve azoknál szóban vagy írásban történt megállapodás alapján munkát végzett. (ILO definició.)
Alkusz Tőzsdei üzletkötő, ügyfelei megbízása alapján ad-vesz értékpapírokat. A munkakör betöltését, törvény szabályozza: büntetlen előélet, tőzsdei szakvizsga, minimum 1 év segédüzletkötősködés.
Államháztartási mérleg: Az államháztartás valamennyi alrendszerének (a központi költségvetésnek, a központi költségvetési szerveknek, a helyi önkormányzatoknak, az elkülönített állami pénzalapoknak és a társadalombiztosítási alapoknak) bevételeit, illetőleg kiadásait tartalmazza. A mérleg konszolidált, halmozódásokat nem tartalmaz.
Államkötvény Az állam által kibocsátott, általában egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír, amely az állam adósságát testesíti meg. Az államkötvények az adott ország tőzsdéin általában automatikusan jegyzésre kerülnek, kamatozásuk - az elvileg teljes garancia miatt - legtöbbször alacsonyabb, mint az egyéb kibocsátásoké. Fajtái nálunk: 2, 3, 5 és10 éves fix kamatozású, 5 éves változó és 7 éves tõkeindexált (eredeti kibocsátási idopont szerint).
Állampapír Valamely szuverén állam által kibocsátott értékpapír. Minősítése az ország minősítésével megegyező. Az államháztartás finanszírozásának elsõdleges eszköze, két legjellemzobb fajtája a kincstárjegy és az államkötvény. Az állampapír visszafizetését az állam garantálja.
Allokáció Kibocsátáskor, túljegyzés esetén valahogyan szét kell osztani a részvényeket (ill. egyéb értékpapírokat) a jegyzők között. A leggyakrabban használt allokációs elvek: 1., Kártyaelosztás, mintha egy nagyon sok lapú kártyából osztanánk, minden részvényjegyzőnek (persze, csak az igénylés mértékéig), ameddig a pakli tart. 2., Jegyzésarányos, lehet egyenes arányos (kétszeres túljegyzés, 50%), vagy degresszív. Időrendi, preferált csoportok (pl: magyar állampolgár), sorsolás.
Aluljegyzés Nyilvános forgalomba hozatal esetén az eladásra kínált értékpapírok mennyiségénél kevesebb mennyiségre érkező ajánlat.
AMEX American Stock Exchange. Amerikai értéktőzsde.
AMR (Average Minute Rating) Nézettség; egy mûsor közönségének egy percre jutó átlagos száma
AMR% Egy műsor vagy csatorna közönségének egy átlagos percre jutó százalékos aránya a vizsgált csoporton belül. Ez az adat az összes csoporttagot figyelembe veszi, azokat is, akik az adott időben nem néznek tévét. Az AMR% így alacsonyabb, mint a SHR%, mert utóbbi csak a vizsgált csoport éppen tévéző tagjait méri fel.
Áramszolgáltató A fogyasztói villamos energia igények közvetlen kiszolgálását biztosító társaság, amely az erőművek által termelt villamos energiát hatóságilag meghatározott áron veszi az alaphálózat működtetéséért felelős nagykereskedőtől és adja tovább, kizárólag az elosztási területén belül vételező fogyasztóknak. Egy teljesen szabályozott piacon (hazánkban 2003 előtt) az áramszolgáltatók két fő tevékenysége: a villamos energia elosztása (több tízezer km hosszúságú nagy-, közép- és kisfeszültségű vezetékekból és transzformátor-kapacitásokból álló hálózat működtetése), valamint szolgáltatása (közüzemi piac részére történõ értékesítése) nem különült el egymástól. A fokozatos (2003-2007 között megvalósuló) piacnyitással a közüzemi szolgáltatói tevékenység helyébe a szabadpiaci kereskedelmi tevékenység lép, ahol a villamos energia árát hatósági ármegállapítás helyett alapjában a piaci kereslet és kínálat határozza meg; miközben az elosztási tevékenységet továbbra is monopol tevékenységként gyakorolhatják az elosztói engedélyes társaságok.
Aranyrészvény Olyan részvény, mely különleges jogokat biztosít tulajdonosának. Ezeket a jogokat a társaság alapszabálya tartalmazza.(pl.: a tulajdonosa egyedül megvétózat bármilyen döntést.)
Árbevétel Egy társaság által az adott időszakban az alaptevékenységéből eredően értékesített termékek és szolgáltatások ellenértéke.
Árbevétel arányos nyereség Return on Sales (ROS) : Adózott eredmény, osztva a nettó árbevétellel
Árbevétel növekedés Adott negyedévvel záródó időszak halmozott árbevétele, osztva az előző év azonos adatával.
Arbitrázs Kiegyenlítő kereskedelem, az egyik piacon vásárolt értékpapír vagy deviza azonnali eladása egy másik piacon az árfolyamkülönbség kihasználásra érdekében. A különböző piacok közt lévő árkülönbözet kihasználására kockázat vállalása nélkül nyílik lehetoség.
Arbitrazsõr Különböző piacok közt fennálló árkülönbözetet kihasználni vágyó befektető. Eredményes műveléséhez, viszonylag nagy tőke és a piacok ismerete szükségeltetik.
Árfolyamjegyző Az adott értékpapír piacán árjegyzőként szereplő bróker ajánlattételi kötelezettséggel (mind eladási, mind vételi oldalon) rendelkezik a piac többi szereplője számára.
Árfolyammarzs: Az adott értékpapírra jegyzett - a névérték százalékában kifejezett - vételi és eladási árfolyam különbsége százalékpontban (bázispontban) kifejezve. Az elsődleges forgalmazók tőzsdei és KELER OTC árfolyamjegyzésük során a változó kamatozású államkötvények esetén legfeljebb 1 százalékpontos árfolyammarzsot alkalmazhatnak.
Ársúlyú index Olyan tőzsdeindex, melyben minden részvényből egy darab van, tehát árfolyamuk forgalmuk súlyától függetlenül befolyásolja az indexet. Ilyen index a DJIA.
Ask Az árfolyamjegyző (bróker) ezen az árfolyamon ad el.
ASK (eladási ajánlat): Az a minimális összeg, amennyit egy értékpapír eladásakor az eladó az adott ügylet során ellenértékként szeretne kapni.
ÁSZ Állami Számvevőszék. Bővebben: www.asz.hu
Átlagár(folyam) Egy adott időszakban valamilyen tőzsdei termékre kötött üzletek árainak súlyozott átlaga.
Átlagnyugdíj reálérték indexe: Az átlagnyugdíj változás (nominálérték index)és a fogyasztói árváltozás (árindex) hányadosa.
Átlagnyugdíj összege: Átlagnyugdíj összege: a családi pótlékon kívüli pótlékokkal növelt bruttó nyugdíj nominálértéke egy nyugdíjasra számítva.
Átváltható kötvény Olyan speciális kötvény, mely a kamatfizetés mellett jogot biztosít arra, hogy egy későbbi időpontban részvényre cserélhessék. Fejlettebb piacokon az átváltási jog önmagában értékesíthető (warrant).
Auditált mérleg Olyan mérleg, melyet független könyvvizsgáló vizsgált meg, és hitelesnek, a törvényi szabályozásnak és a valóságnak megfelelőnek talált.
Aukció Az értékpapír kibocsátás egyik módszere. Az értékpapírok területén alapvetően megkülönböztetünk nyílt (kikiáltás) és zárt (borítékos) aukciókat (kibocsátásokat), valamint az elfogadott ár szerinti ajánlati áras és egységáras aukciókat. Magyarországon az ÁKK által szervezett aukciók zárt aukciók, ahol ajánlati áras módszerrel folyik az állampapír-kereskedelem.
Azonnali árfolyam (prompt árfolyam) Az azonnali teljesítésre vonatkozó árfolyamok.
Ázsió Értékpapír kibocsátásnál a névérték feletti eladási árfolyamból származó összeg.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hírPrémium