mkt
Gazdaság

Javaslatokat nyújtott be a kormánynak a Magyar Közgazdasági Társaság a koronavírus-válság kezelésére

Portfolio
Többek között a munkaerőpiac, a népesedéspolitika, a digitalizáció és az egészségügy területére kiterjedő javaslatokat nyújtott be a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) a kormánynak, melyekkel a koronavírus-járvány utáni időszak gazdaságpolitikáját kívánja segíteni. A főbb intézkedések költségvetési hatása a következő három évben mintegy 700 milliárd forint költségvetési forrást igényelne.
Húsvéti akció a Portfolio-nál!
Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Magyarországnak olyan élén­kítési stratégiát kell kidolgozni, amely igazodik a koronavírus-járvány során felgyorsult változásokhoz, illetve figyelembe veszi az EU 2021–2027-es időszakra vonatkozó hosszú távú keret­költ­ség­­vetésében és helyreállítási csomagjában megfogalmazott preferenciákat - áll az MKT értékelésében. Előbbi kapcsán elsősorban a digitális technikák előretörését, a kiskereskedelem struktúraváltozását, a távmunkához kötődő tevékenységek elterjedését, illetve a hiperglobálizáció visszaszorulását emeli ki. Az uniós források kapcsán pedig a fő cél az MKT szerint a minél gyorsabb igénybevétel lehetőségének a megteremtése.

Az MKT több területre osztotta a javaslatait.

Munkaerőpiac

 • A munkahelyvédelmi bértámogatást mindaddig fenn kell tartani, amíg a járványügyi korlátozások fennmaradnak. A támogatás igénylését egyszerűsíteni kell, és a bér­támogatásokat időben át kell utalni a pandémia által leginkább sújtott ágazatok­ban működő vállalkozásoknak. (A járvány első hulláma okozta mun­ka­erőpiaci problémákat a bértámogatások bevezetése mellett tovább enyhíthette volna az álláskeresési ellátás időtartamának legalább átmeneti meghosszabbítása, de a jár­vány­­helyzet néhány hónapon belül várható jelentős javulása miatt most már a munka­helyek megtartását, számuk növelését célszerű támogatni.)
 • Az új álláskeresők az ügyfélkapun keresztül, digitálisan nyújthassák be az állás­keresési nyilvántartásba vétel és az álláskeresési járadék iránti kérelmüket.
 • Biztonságossá kell tenni a – szélesebb értelemben vett – munkakörnyezetet, támo­gatni szükséges a csökkentett munkaidős foglalkoztatási formákat, továbbra is fenntartva azonban az aktív munkaerőpiaci programokat.
 • A munkaerő-kereslet és -kínálat gyorsabb összerendeződésének elősegítése céljából az állami foglalkoztatási szolgálatot – benne a munkavédelmi funkciót is – ismét önálló szervezetként célszerű újraalakítani. Az új szervezetnek minden eddiginél erőteljesebben és hatékonyabban kell szerveznie és elősegítenie a munkaerő át- és továbbképzését.
 • A jelenleg mintegy 100 ezer fős közfoglalkoztatotti állomány bérét fel kellene emelni a minimálbér szintjére. (2010-ben, a rendszer indulásakor a két bér azonos nagyságú volt, 2012-ben az előbbi már csak 77%-a, 2021-ben pedig kevesebb mint 50%-a az utóbbinak.) Ennek forrását a Start munkaprogram előirányzatából kellene fedezni (2021-ben a rendelkezésre álló pénzügyi forrás 165 milliárd forint).
 • A közfoglalkoztatás mellett megfontolásra érdemes lehet egy „ÉletreValó Program” indítása a munkanélküliek, a lakhatási gondokkal küzdő vidéki önellátók újra­kezdésének segítése céljából az elnéptelenedő falvak lakatlanná vált ingatlanjainak bevonásával, kedvezményes munkahelyteremtési lehetőségek biztosítása mellett.

Digitalizáció

 • A szoftverfejlesztésre átképzést segítő vállalkozások támogatása.
 • A digitális tudás fejlesztésére – államilag finanszírozott és a mikro- és kisvállal­kozások számára ingyenes – távoktatási programok kidolgoztatása.
 • Célzott támogatás a kkv-szektor távmunkára való átállásának támogatására, ahol az lehetséges.
 • Az e-közigazgatás további bővítése, a távoli VPN-elérés feltételeinek széles körben való megteremtése, hogy a kormánytisztviselők távolról, otthonukból is elláthassák feladataik egy részét. A papíralapú ügyintézés drasztikus csökkentése az állam­igazgatásban az e-aláírás teljes körű bevezetésével, a lakosságnak a hiteles e-aláírás lehetőségének biztosításával akár mobiltelefonon is.
 • A vírusjárvány miatt kényszerűen bezárt kulturális és oktatási intézmények digi­tális szolgáltatásai igénybevételének a támogatása (pl. filmek, könyvek díjmentes elérésének a lehetővé tétele), pontosabban az ilyen szolgáltatások nyújtásának támo­gatása, ami az önálló vállalkozóként tevékenykedő művészeknek is kereseti lehető­séget nyújthat.
 • Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztüli átutalással történő közteherfizetés népszerűsítése a médiákban.
 • Fintech társaságok fogalmi körének, jogi formájának megalkotása, szabályozása.
 • A digitalizáció kiterjesztése olyan területekre, amelyek eddig nem voltak elérhetők, például postai, okmányirodai és földhivatali szolgáltatások.

Infrastruktúra

 • A nemzeti infrastruktúra (autópálya, egyéb út-vasútépítés, árvízi védekezés, mező­gazdasági öntözési kapacitások megteremtése és kiépítése, rozsdaövezeti lakásépítés, erdőtelepítés, okos városok) fejlesztésének részeként állami tervezői és kivitelezői kapacitás (építőipari állami vállalatok) létrehozása. Az építőipar tud ugyanis tér­ben és időben a legnagyobb (szakképzett és szakképzetlen, fiatal) munkaerőt fel­szívni, jelentős a multiplikátor-hatása, és fenntartja a beruházási szintet is.
 • Az infrastruktúra fejlesztése során prioritásként célszerű kezelni az egészségügy és az oktatás fejlesztését szolgáló beruházásokat, a K+F-tevékenység kiemelt támo­gatását, a korábban átutalt uniós előlegek felhasználásának felgyorsítását és első­sorban a magas hazai hozzáadott értéket teremtő külföldi befektetések támogatását.
 • Az új projektek keretében a digitális és zöld infrastruktúra kiépítése is minden esetben kiemelt figyelmet és szerepet kapjon.
 • Ezen belül is külön kiemelendő a körforgásos gazdaságra történő áttérést segítő fejlesztések megvalósítása.

Oktatás, kutatás, kultúra

 • Értékkörrendszer” kialakítása, amely a minősítési feltételeknek megfelelő előadók, művészek fellépéseit támogatja úgy, hogy tiszteletdíjuk egy részét biztosítja, a maradék részt pedig a rendező intézmény fizeti. Így a kulturális intéz­ményhálózatot, a közösségi kultúrát és az előadókat is segíti a rendszer.
 • Megfontolásra javasol az MKT egy „REMEK Alkotói Alap (REAL)” felállítását, amely egyéni vállalkozóként vagy mikrovállalkozás keretében sorozatban előállított minő­ségi kézműves alkotások központi felvásárlását és piacra jutását biztosítja. A REAL rendszer REMEK nevű ernyőmárka alá vonná a piacon egyenként nehezen érvényesülő minősített termékeket, alkotókat. (Így a hazai ajándékboltokban csak minő­ségi alkotásokat, értékeket lehetne vásárolni, s a hazánkat jellemző értékes alko­tások kerülhetnek a rendszer értékkirakatába.)
 • A kultúra területére egységesen 5%-os áfa megállapítása.
 • A jelenlegi területi, ágazati szempontból szegmentált, egymással nem kom­patibilis digitális adatbázisváltozatok (Széchényi Könyvtár, MTVA, MR Archí­vum, MANDA, Nemzeti Filmalap, múzeumok, kutatóbázisok, könyvtárak, oktatási bázisok) egységes rendszerbe való összefogása, elérésük ingyenessé tétele.

Egészségügy

 • A háziorvosi ellátás fejlesztése, korszerű berendezésekkel és vizsgálati eszközökkel való ellátása és további vizsgálatok lefolytatására való feljogosítása, akár szakorvosok havi-kéthavi rendszerességű odatelepítésével, és/vagy – ahol csak lehet – a korszerű infokommunikációs eszközök segítésével online orvoslás lehető­sé­gének kiépítésével.
 • A háziorvosi ellátást sokkal hatékonyabbá tenné a páciensekre vonatkozó egységes, digitalizált egészségügyi információs rendszer (EESZT) igénybevételének népszerűsítése, a különböző egészségügyi programok EESZT platformján keresztül történő meghirdetése, lebonyolítása.
 • Törekedni kell a legmodernebb diagnosztikai, gyógyászati eszközök beszerzésére – figyelemmel a legújabb, távfelügyeletet, otthoni kontrollt, kezelést biztosító eszkö­zökre, amelyekkel lehetővé válik a kórházi ágyak igénybevételének csökkentése.
 • Nagyobb figyelmet szükséges szentelni az állami és a magán-egészségügy szigorú szétválasztásának. Ugyanakkor egy átmeneti időre – míg a rendszer fenntarthatóan beáll – célszerű lehetőséget biztosítani a magánpraxist folytató orvosok számára, hogy állami egészségügyi létesítmények birtokában levő egyes speciális berendezé­seket térítéses alapon igénybe vehessenek.
 • A rendkívüli állapot lezárultával át kell tekinteni a kórházparancsnoki rendszer tapasztalatait. Ebben a rendszerben ugyanis megvalósult az orvosszakmai és a támogató, back-office területek szétválasztása, ami az egészségügyi alkalmazot­tak régi követelése volt. Az ő tehermentesítésük mellett e rendszer további előnye, hogy alkalmasnak tűnik bizonyos gazdasági kockázatoknak, mint a kórházi adósságok újratermelődésének megelőzésére.
 • A megelőzés további kiterjesztését (a legfontosabb esetekben kötelezővé tételét, pl. tüdőszűrés, mammográfia) társítani kellene a lakosság egészséges életmódra ösztön­zésével. Szükséges lenne továbbá az idősgondozás továbbfejlesztése, ami kedvezne a munkaerőpiaci részvételnek is.

Mezőgazdaság

 • A belföldi élelmiszer-fogyasztás közvetlen erősítésére érdekében az 5%-os áfakör széle­sítése úgy, hogy a nemzetközi gyakorlatban már alkalmazott módszer szerint a termék számláján az eredeti árhoz tartozó áfához képest jelenjen meg a csökkentett áfa, így egy­értelműen biztosítható az áfakedvezménnyel jelentkező árcsökkentés és annak fogyasz­tókban történő tudatosítása.
 • Hazánk négy elmaradott régiójában különleges gazdasági övezeteket lenne célszerű létre­hozni. Ezen régiókban célszerű minden gazdasági szereplő tevékenységének és fej­lesztésének ösztönzése kiemelkedő támogatásintenzitású vissza nem térítendő forrá­sok­kal, valamint átfogó adó- és egyéb kedvezmények rendszerével.
 • A lakhatási támogatások mellett a helyi munkavállalás támogatása a munkáltató és a munkavállalói oldalról egyaránt. Az agráriumban mutatkozó, elsősorban szezonális munkaerőhiány megszüntetését is a helyben lakók, illetve az oda települő fiatalok ágazatba való bevoná­sával lehet biztosítani. A fiatalok növekvő szerepvállalása érdekében erősíteni kell a generációváltáshoz és az új vállalkozások indításához kapcsolódó támogatásokat. El kell érni, hogy az agráriumban a munkavállalók által megszerezhető jövedelem kellő moti­vációt jelentsen, és a vidéki boldogulás hosszú távú garanciája legyen.
 • Az agráriumban a gazdaságos méretnagyság eléréséhez tovább kell lépni a hazai ter­me­lői, értékesítői és fogyasztói integrációban, bővíteni kell annak eszköztárát, ehhez kapcsolódóan kedvezményekkel kell ösztönözni a kereskedelmi és élelmiszeripari láncok hazai beszállító bázisának fejlesztését.
 • Csökkenteni kell a fehérjetakarmányok importjától való függőséget, és támogatni kell az agrárium által felhasznált eszközök és anyagok hazai előállítását is (vetőmag, szaporító anyagok, növényvédő és fertőtlenítő szerek, műtrágya, gépek, gépalkatrészek, csomagolóanyag stb.), csökkentve ezzel a külföldi beszállítóktól való függést.
 • Az ellátás biztonsága érdekében, a váratlan járványügyi vagy egyéb katasztrófahelyzetek kezelésére a szakminisztérium által felügyelt intézmény újbóli felállítása állami mezőgazdasági és élelmiszeripari tartalékkészletek felhalmozására gabonából, konzervekből, fagyasztott húsból, cukorból stb.
 • A kis és közepes élelmiszerboltok és helyi termelői piacok, valamint a beszállító termelők ellátóképességének erősítése az online ellátási és házhozszállítási képességük kialakításának közvetlen támogatásával.
 • Ideiglenes (ún. pop-up) üzletek nyitásának ösztönzése olyan városrészek­ben, településeken, ahol felmerül a kereskedelmi infrastruktúra revitalizációjának igénye.

Népesedéspolitika

 • „Hivatásos szülői” életpályamodell: a 2020. decemberi születési adatok előre jelzik, hogy a létbizonytalanság csökkentheti a születések számát, ami tovább mélyítheti a demográfiai krízist. Ezért különösen indokolt most megerősíteni a sokgyermekes családok biztonságát. A 3 és több gyermekes családok 8 évig részesülnek 28.500 Ft-os „főállású anyasági” segélyben. Ez az összeg nem teszi lehetővé még egyetlen gyermek ellátását sem. Ha a férjnek nincs kiemelkedő jövedelme, a család – minden más segély és támogatás dacára – elszegényedik. Arra volna szükség, hogy az ilyen családokat legalább olyan mértékben támogassuk, hogy el tudják tartani a gyermeket. Ennek megvalósítására a szakértők által részletesen kidolgozott életpályamodell rendelkezésre áll („Hivatásos szülők”), amely méltányos jövedelemmel lehetővé teszi a nagy családok létbiztonságának megőrzését.
 • A babaváró hitel és más kedvezmények korhatárának emelése. Ha szeretnénk a születések számát növelni, a 40 feletti korosztálynak is biztosítani kellene azokat a kedvezményeket, amelyeket a fiatalabb korosztály élvezhet. Ez ugyanis a legnépesebb, még a szülőképesség felső határán lévő korosztály, és az elmúlt évek tapasztalatai szerint ebben a rétegben nőtt leginkább a termékenység. A sokadik gyermek megszületése is ennél a korosztálynál várható a legnagyobb való­színűséggel.
 • A lakásvásárlási, -felújítási, valamint falusi CSOK keretében adható hitel és az állami támogatás elbírálása, folyósítási gyakorlata rendkívül bonyolult, körülményes és idő­ben elhúzódó, ezért javasoljuk a folyamat egyszerűsítését, gyorsítását.
 • A családalapításnál a már meglevő támogatások mellett további segítséget jelenthetne a fiatal házaspárok részére ún. fecskeházprogram indítása, lakáslízing elérhetővé tétele, esetleg annak megfontolása, hogy a CSOK lakbértámogatásra is felhasználható legyen. A tetőtérbeépítések támogatása többgenerációs lakások létesítését segíthetné, ösztönözve a fiatalokat a családalapításra. Ehhez sok esetben szükséges lenne a vonatkozó egyes építési szabályok lazítása.

Energetika

 • A nemzeti energetikai innovációs stratégia keretében mindenekelőtt azoknak az újszerű meg­oldásoknak az alkalmazását kell ösztönözni, amelyek egyrészt zökkenőmentessé teszik a hazai villamosenergia-piac átalakulását,
 • másrészt hozzájárulnak a fogyasztói választás szabadságának növelésével, az ellátásbiztonság erősítésével és az energiaszektor klíma­barát átalakításával kapcsolatos célkitűzésekhez.
 • Így például a villamosenergia-termelésben a hidrogén fokozott felhasználása szénmentes opcióként segítheti a földgáz ki­váltását főleg a csúcsidőszakokban, például télen, azonban a gázkeresletnek a villamos­energia-termelés csak az egyik forrása, a szezonális energiatárolás ügye pedig túlmutat az energiaágazaton.
 • Fontos volna erőteljesebben bekapcsolódni a Hydrogen Europe társulás munkájába, előmozdítani a kisebb léptékű, környezetkímélő hidrogén-előállítási módokat, kellő volumenű hidrogéntárolási kapacitást kiépíteni, továbbá – a járműgyártás jövőjére is tekintettel – elősegíteni a tüzelőanyag-cellák hazai gyártását és felhasználását.

A költségvetési hatások

Az MKT az intézkedések költségvetési hatásait számszerűsítette. Eszerint 2021-ben és 2022-ben az éves finanszírozási igény 200 milliárd forint alatt maradna, 2023-ban pedig 300 milliárd fölé kúszna (elsősorban a hivatásos szülők életpályamodell felfutó költségei miatt).

A javaslatok hozzávetőleges költségvetési hatása  (Mrd Ft)
  2021 2022 2023 Megjegyzés
„Hivatásos szülők” életpályamodell 12 48 181 A költségvetési hatás 2025-re 180 milliárd forintra nő a program felfutása következtében.
Közfoglalkoztatotti bér emelése a 2012-es minimálbér szintjére. 49 49 49 Ha nem indexálják tovább, a minimál­bérhez, 2021-re fedezheti az előirányzat az emelést.
Egységesen 5%-os áfa a kultúra területére 17 18 20  
Fecskeházprogram, lakás­lízing, a CSOK kiterjesz­tése lakbérfizetésre 50 50 50 Fecskeházépítés és bérlet: 15 Mrd, a CSOK igénybevétele lakbérfizetésre: 35 Mrd
Munkahelyvédelmi bér­támogatás kiterjesztése és a kifizetés gyorsítása 12     Egy hónapos meghosszabbítással számolva.
Babaváró támogatás korhatáremelése 1,5 4,3 3 2022 után már nem igényelhető, a kamattámogatás még évekig okoz költségvetési hatást.
Szoftverfejlesztésre történő átképzés támogatása 1 1 1 hozzávetőleges becslés
Digitális tudást fejlesztő online oktatóprogramok 1 1 1 hozzávetőleges becslés
Távmunkára áttérés támogatása a kkv-szektorban 1 1 1 hozzávetőleges becslés
Az e-közigazgatás további bővítése 1 1 1 hozzávetőleges becslés
A járvány miatt kény­szerűen bezárt kulturális és oktatási intézmények digitális szolgáltatásai igénybevételének a támogatása  1 1 1 hozzávetőleges becslés
ÉRTÉKKÖR rendszer létrehozása az előadók, művészek támogatására 10 0 0 hozzávetőleges becslés
REMEK Alkotói Alap (REAL) létrehozása a minőségi kézműves alkotások támogatására 5 0 0 hozzávetőleges becslés
A háziorvosi ellátás további fejlesztése, korszerűsítés 10 10 10 hozzávetőleges becslés
Az agrárium inputanyag- és fehérjetakarmány függőségének csök­kentése 2 2 2 hozzávetőleges becslés
Online ellátási és ház­hozszállítási képesség kialakítása és támogatása kisboltok, termelői piacok számára 2 2 2 hozzávetőleges becslés
Bérbeadók áfabefizetési kötelezettségének halasztása 0 0 0 csak időbeli módosítás
Forrás: MKT, Portfolio        

A címlapképen Pleschinger Gyula MKT-elnök, Hegedüs Éva főtitkár és Kovács Árpád tiszteletbeli alelnök.

GettyImages-1194700824
getty, belgium, város
kórház egészségügy állami egészségügy koronavírus beteg orvos
vakcina oltás koronavírus

Alapblog Aranyat vett az MNB

A világban folyik a végtelen pénznyomtatás. Márpedig ha papírpénzből bármennyit lehet nyomtatni, akkor az nem ér...

Tematikus PR cikk
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online előadás
Árfolyamgrafikon dekódolás kezdő tőzsdézőknek.
Könyv
Alapmű mindenkinek, akit érdekel a tőzsde világa.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu

Hitelkockázati modellező

Hitelkockázati modellező

Üzleti modellező

Üzleti modellező
2021-04-14
Investment, Wealth and Savings (IWS) 2021
2021-04-29
Lakossági hitelkockázatok & behajtás 2021 Meetup
2021-06-01
HR Revolution 2021
2021-06-03
Financial and Corporate IT 2021
veszprem megye jarvany berobban barany tolna jasz nagykun szolnok210410