Meglepő húzás a kormánytól: ezermilliárdról indul konzultáció
Uniós források

Meglepő húzás a kormánytól: ezermilliárdról indul konzultáció

Weinhardt Attila
Miután a 7 éves uniós keretösszeg közel kétharmadát meghirdette már a kormány, most előírta, hogy sok pályázatnál kötelező lesz még a meghirdetés előtt tíznapos szakmai konzultációt tartani. A friss kormánydöntés röviddel azután született, hogy kirobbant a Voldemort-ügyként elhíresült botrány, amely éppen a szakmai észérvek teljes figyelmen kívül hagyásából indult és mostanra már egy fideszes képviselő mentelmi joga került veszélybe. A kormányrendeletnek nem csak ez a pontja tekinthető rendkívül pályázóbarátnak, hanem számos egyéb is. Így például lényeges, hogy mostantól az összes vidékfejlesztési pályázatnál 50%-os támogatói előleget kaphatnak a nyertesek, és a céges pályázók egyik "rémálmát" is kiküszöböli az új jogszabály.

Hirtelen elkezd konzultálni a kormány az EU-pályázatokról

Az augusztus 20-i állami ünnepen lépett hatályba az EU-s pályázatok "bibliájának" is tekinthető 272/2014-es kormányrendelet legfrissebb módosító csomagja (247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet), amely néhány igen fontos gyakorlati könnyítést, pályázóbarát megoldást is tartalmaz.

Így például azt, hogy mostantól minden - a kiemelt felhívásokon kívüli - EU-s pályázatnál kötelező még a hivatalos meghirdetés előtt egy tíznapos nyilvános konzultációt tartani a kormány hivatalos pályázati oldalán keresztül.

Bár a jogszabály erre eddig is teremtett lehetőséget, de a 2014-2020-as ciklus pályázatai kapcsán ezt a lépést lényegében kihagyták a kiíró hatóságok. A 2007-2013-as keret terhére 2014-ben és 2015-ben is bőven találtunk a konzultációra példát, igaz más kérdés, hogy ebből mit és milyen súllyal vett figyelembe végül a kiíró.

Éppen a társadalmi egyeztetésen megfogalmazott súlyos szakmai kritikák figyelmen kívül hagyásából és a korrupció gyanújából eredhetett az, hogy végül kiírta az EMMI a szociális szövetkezeti hálózatnak szánt 1 milliárd forintos TÁMOP-pályázatot, amelyből végül a Voldemort-botrány kerekedett és most az EMMI hirtelen két, már menet közbeni EU-s pályázatot is visszavont.

Ezermilliárdokról lesz még társadalmi egyeztetés

Mostantól tehát kötelező ezt a szakmai egyeztetési "kört" is beiktatni a meghirdetési folyamatba, az említett jogszabály 48. §-a ugyanis így kezdődik a módosítás után:

Az irányító hatóság a felhívást - ide nem értve a kiemelt projektre vonatkozó felhívást - tíznapos határidő biztosításával társadalmi egyeztetésre bocsátja a www.szechenyi2020.hu honlapon. (2) A társadalmi egyeztetés során véglegesített felhívást az irányító hatóság legalább harminc nappal az éves fejlesztési keretben meghatározott meghirdetési időpont előtt elektronikus formában megküldi véleményezés céljából az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek. (3) Az elektronikus megküldést követően az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gondoskodik a felhívás tárgya szerint érintett társadalmi és szakmai szervezetek véleményének kikéréséről. (4) Pénzügyi eszköz esetén az (1)-(3) bekezdést az ahhoz kapcsolódó termék dokumentációra is alkalmazni kell.

Utóbbi mondat szintén rendkívül hangsúlyos és azt jelenti, hogy a kb. 730 milliárd forintnyi visszatérítendő pénzügyi eszközből kb. 685 milliárd forintnyi pénztömeg (és termékdokumentációja!) esetén ki fogja kérni a szakmai közönség véleményét a kormány; a jelek szerint azon kockázati tőkealapok esetén is, amelyek felállításáról múlt héten döntött. Egy 44 milliárd forintos, uniós ingyenhitelnek becézett pályázati keretet (GINOP-8.3.1-16 kódszámmal) ugyanis már májusban meghirdettek.

Amint az alábbi, július végi állapotot tükröző táblázatunkból látható: a 8940 milliárd forintos uniós keretünkből eddig 5137 milliárd forintnyit hirdetett meg a kormány (közel 60%-át), de a konzultáció csak a két összeg közötti különbség egy részére vonatkozik, a másik része ugyanis bizonyára kiemelt pályázatok formájában fog majd megjelenni.

Becslésünk szerint azonban legalább 1000-1200 milliárd forintnyi uniós pénzről bizonyára lesz majd társadalmi egyeztetés.

Amint látszik: a vállalkozások széles körét érdeklő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban még csak 40% körül járt a meghirdetés (itt sok standard felhívás várható még kötelező konzultációval) és az EMMI által kezelt EFOP-ban is még sok százmilliárdos keret vár meghirdetésre, várhatóan szintén társadalmi konzultáció után.

Meglepő húzás a kormánytól: ezermilliárdról indul konzultáció

Lesz végre egy jó támpont

A kötelezően beiktatandó tíznapos szakmai konzultáció nagyon hasznos lesz a pályázatokra váróknak

, mivel eddig az éves pályázati menetrendekben (Éves Fejlesztési Keretekben) lefektetett céldátumokhoz képest folyamatosan csúszott sok felhívás megjelenése, más támpontja viszont nem volt a tényleges megjelenésről az érdeklődőknek. Így viszont a kormány oldalán felbukkanó konzultáció dátumából, időtartamából, illetve a pályázat végleges formába öntésének becsült időigényéből már lehet kalkulálni azt, hogy mikor hirdetik majd meg a pályázatot (amelyhez képest legalább 30 nappal később nyílik meg ténylegesen a beadási "ablak"). Ez nagyban segíti majd a pályázati kiszámíthatóságot.

Szintén rendkívül hasznos húzás a kormánytól, hogy az új jogszabály előírja: a menetközben módosított pályázati szövegnek az előző verzióit is fent kell hagyni a hivatalos kormányzati oldalon, nemcsak az aktuálisan elérhető szöveget kell ott hagyni. Eddig bizonyára sok bosszúságot okozott a pályázóknak, hogy nem lehetett átlátni: miről mire változtak a sokszor 50-70 oldalas pályázati felhívási szövegek.

Elmúlhat a "rémálom"

Szintén sok bosszúságot, pontosabban rendkívüli izgalmakat (rémálmot) okozott az, hogy a pályázati keret kimerülésére hivatkozva bármikor (3 nappal a tényleges lépés előtt) fel lehetett függeszteni egy nyitva lévő pályázatot. Így könnyen előfordulhatott, hogy bár már megkezdte a pályázat feltöltését az érdeklődő, és szedte össze a sokféle szükséges papírt (időigényes), de egyszercsak jött a közlemény, hogy 3 nap múlva felfüggesztik a pályázatot. Így aki nem tudott hirtelen, 1-2 nap alatt reagálni, az bizony lecsúszott a beadásról.

Mostantól viszont van egy olyan támpont, ami szintén kiszámíthatóságot visz a pályázati folyamatba:

a benyújtási szakaszhatárok előtt akkor sem lehet felfüggeszteni a pályázatot, ha az egyébként menetközben kimerülne.

Mindezt pedig ezzel a mondattal éri el a jogszabály alkotója:

Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges.

Szintén pályázóbarát megoldásnak tekinthető, hogy mostantól már van jogi lehetősége a pályázónak arra, hogy a támogatási döntés meghozataláig visszavonja a korábban már benyújtott támogatási kérelmét. Ha ez megtörténik, akkor

A támogatási kérelem visszavonását az irányító hatóság tudomásul veszi, és erről értesíti a támogatást igénylőt. A visszavonás tudomásulvételével szemben a támogatást igénylő nem élhet kifogással.

Változtak az előleg szabályok is

Az eddigi támogatási előleg szabályokat kiegészíti a jogszabály egy lényeges elemmel, miszerint

az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból származó támogatás esetén 50%-os előleg kifizetését teszi lehetővé.

Ez tehát azt jelenti, hogy a fenti táblázatban a Vidékfejlesztési Programnál látott bő 900 milliárd forintnyi meghirdetett pályázatra is érvényes lehet ez a lehetőség, ami az éves uniós támogatás-kifizetési számokat szépen megdobhatja majd év végéig.

A szállítói előleg szabályrendszer is módosult (ez az az előleg, amelyet a hatóság közvetlenül a kedvezményezettel kapcsolatban álló szállítónak fizet ki). A 118/A paragrafus kiegészítése szerint

(2a) A szállító - választása szerint -

  • a) biztosítékot nyújt a (2) bekezdés szerinti szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése vagy a 83. § (1) bekezdése szerint, vagy
  • b) nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben az 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.

A szállítói előleggel való elszámolás rész-, illetve végszámlával történik és ez a 118/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

(5a) A szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50%-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

Az alábbi, a 128. § (3) bekezdésben kiemelt mondat alapján rugalmasabbá válik a kifizetési ütemezés is, ami szintén pályázóbarát megoldásnak mondható.

(3) A kedvezményezett az első kifizetési igénylés benyújtásakor adott nyilatkozata alapján a projektmegvalósítás időszakában a megítélt támogatás 90%-áig a kifizetési igénylésben szereplő elszámolni kívánt költségeket teljes egészében - szállítói finanszírozás esetén az önerő teljesítése nélkül - lehívhatja (halasztott önerő). A megítélt támogatási összeg 90%-ának kifizetését követően fennmaradó támogatást a záró kifizetési igénylés keretében a felmerült összes költség elszámolásra történő benyújtásával együtt igényelheti. Az irányító hatóság egyedi engedélye alapján időközi kifizetési igénylés keretében is igényelhető a fennmaradó támogatás. Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén halasztott önerő nem vehető igénybe.

Kisebb-nagyobb módosítások

A 272-/2014-es kormányrendelet számos további ponton is módosult, így például az alábbiak is fontosak:
  • Új elem, hogy "A támogatási döntés előkészítése során figyelembe kell venni - ha rendelkezésre áll - az adott támogatási kérelemmel összefüggő, a XVI. Fejezet alapján lefolytatott ellenőrzés eredményét annak érdekében, hogy el nem számolható támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre."
  • Szintén új és logikus elem, hogy "Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség fennállása mellett nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha] "e) a projekt fizikai befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időpontot megelőzően történik meg."
  • A módosító csomag számos új szabályt vezetett be a kifogáskezelés bonyolult folyamatában és egyúttal a hatályba léptető rendelkezések is eléggé összetettre sikeredtek, továbbá számos, technikainak tűnő módosítás (szó/kifejezés cseréje) is benne van az új jogszabályban.
orban viktor turk tanacs koronavirus
koronavirus ukrajna
valgyimir putyin
aderjanos
email számítógép shutter
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-al elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Online előadás
Hosszú távú befektetés, folyamatos megtakarítás okosan.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu
2020. április 21.
A koronavírus és a magyar bankszektor
2020. június 2.
Smart Logistics 2020
2020. június 9.
Portfolio-MAGE Járműipar 2020
2020. június 10.
Hitelezés 2020
európai bizottság_getty_stock