Üzlet

A magyar fogyasztók is jól járnak az árampiacok összekapcsolásával?

Portfolio
Az Európai Unió tagállamai célul tűzték ki, hogy 2014-re létrehozzák az egységes európai energiapiacot, amelynek részeként számos egymással szomszédos ország indított projektet nemzeti energiapiacaik összekapcsolására. Magyarország tavaly csatlakozott a már korábban együttműködésre lépő cseh és szlovák másnapi villamos energia piacához azzal a szándékkal, hogy egyrészt sikerüljön feloldani a hazai piac korábban megfigyelhető anomáliáit, másrészt pedig hogy tapasztalatokat gyűjtsön az integrált piaci működésről.

Az alábbiakban a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) elemzését közöljük, amely bemutatja, hogy az első hónapok tapasztalatai alapján mennyire látszik előnyösnek Magyarország számára a tavaly szeptemberben megvalósult piac-összekapcsolás.
Az Európai Unió célkitűzései között szerepel az egységes európai árampiac létrehozása 2014 végére, amelynek keretében Európa számos tagállama részt vesz valamely piac-összekapcsolási kezdeményezésben. Ehhez a piacintegrációs törekvéshez csatlakozott Magyarország, amikor 2012. szeptember 11-ei első kereskedési nappal elindult a cseh-szlovák- magyar másnapi kereskedésű villamosenergia-piacok összekapcsolása.

A piac-összekapcsolás legfőbb előnye, hogy lehetőséget nyújt az implicit aukció alkalmazására, melynek során a villamos energiát és a szállításához szükséges kapacitásjogot egyszerre, kapcsolt áruként értékesítik a piaci szereplőknek. A másnapi piacok összekapcsolásának hosszú távon megvalósítandó célmodellje az áramlásalapú kapacitásszámításra épülő áralapú piac-összekapcsolás (flow-based price-coupling). Az áramlásalapú kapacitásszámítási módszertan alkalmazása esetében központilag, regionális szinten határozzák meg a kiosztható kapacitásokat, melynek során szimultán módon veszik figyelembe az összes érintett metszéken történő kereskedelmi ügylet áramlásbefolyásoló hatását, azok egymásra hatását, valamint a belső hálózati elemeket is, így lehetővé válik a fizikai áramlások jobb leképezése. Mindez segíti a rendelkezésre álló kapacitások hatékonyabb kihasználását, növeli az üzembiztonságot, és megakadályozza a nem kívánatos hurokáramlások létrejöttét. Az alkalmazandó módszertan azonban egyelőre kidolgozás alatt áll, így az eddigi európai piac-összekapcsolási kezdeményezések ún. NTC alapon valósultak meg. Ennek során az érintett rendszerirányítók minden határ esetén meghatározzák a másnapi aukcióra rendelkezésre álló kapacitást, amelyek közül az optimalizációs algoritmus minden határon a kisebbet veszi figyelembe. A market coupling elindulásával párhuzamosan a szlovák-magyar határon megszűnt a napi explicit kapacitásaukció, a rendelkezésre álló átviteli kapacitást teljes mértékben a piac-összekapcsolásra tartják fenn. Továbbra is megmaradt ugyanakkor a Központi Allokációs Iroda (CAO) által szervezett éves, havi, valamint a napon belüli kapacitásaukció. Mindez azt jelenti, hogy másnapi OTC kereskedésre nincs lehetőség, vagyis tőzsdén kívül csak hosszú távon lekötött kapacitás birtokában lehet villamos energiát importálni, illetve exportálni.

Fontos megjegyezni, hogy a szlovák-magyar határon az adott órára összesen kiosztott határkeresztező kapacitás mindössze nagyjából negyedrészét osztják ki a market coupling keretében, vagyis a magyar villamos energia piacnak csak kisebb részét érinti közvetlenül a piac-összekapcsolás. Szintén ezt támasztja alá, hogy a HUPX forgalma 2012-ben a hazai villamosenergia-fogyasztás mindössze átlagosan 15%-át teszi ki. Ezt érdemes szem előtt tartani a market coupling hatásának értékelésekor.

A piac-összekapcsolásnak két alapvető típusát szokás megkülönböztetni, az ár, illetve a mennyiség alapú piac-összekapcsolást. Mindkét módszertan esetében minden résztvevő tőzsde (OTE - cseh, OKTE - szlovák, HUPX - magyar) másnapi vételi és eladási ajánlatait egyszerre párosítják össze a különböző területek közötti átviteli kapacitások, mint korlátok figyelembevételével.

Az Európában jóval gyakrabban alkalmazott ár-alapú piac-összekapcsolás esetében egy központi algoritmus meghatározza az egyes területeken érvényesülő árakat és kereskedelmi szállításokat. Ennek eredményeképpen a villamos energia az olcsóbb piacok felől a drágább piacok felé áramlik egészen addig, amíg a különböző területek árai ki nem egyenlítődnek, feltéve, hogy megfelelő mennyiségű határkeresztező kapacitás áll rendelkezésre. Abban az esetben, ha a kiosztható átviteli kapacitás alacsonyabb az optimális kereskedési mennyiségnél, az árak közelednek ugyan egymáshoz, de nem tudnak kiegyenlítődni. Ekkor a két piac közötti árkülönbség megegyezik a kapacitásjog járadékával, a rendszerirányítók bevétele pedig az árkülönbözet és a kiosztott kapacitás szorzatával. Amennyiben a rendelkezésre álló határkeresztező kapacitás nem bizonyul szűkösnek, a kapacitásjog járadéka, így a rendszerirányítók adott határmetszékről származó bevétele is nulla.

A mennyiség-alapú piac-összekapcsolás esetében a központi algoritmus eredményei közül a tőzsdék csak az adott területek közötti kereskedelmi szállítási mennyiséget tekintik véglegesnek, az árakat ennek figyelembevételével az egyes tőzsdéken egymástól függetlenül határozzák meg. Ennek a módszernek az előnye a rugalmassága, mivel olyan esetekben is alkalmazható, amikor a különböző tőzsdék működési szabályai kevésbé harmonizáltak (például eltérő pénznem, vagy eltérő kerekítési, illetve optimalizálási szabályok alkalmazása miatt). Hátránya azonban, hogy olyan nem hatékony kimenetekhez vezethet, ami ár-alapú összekapcsolás esetén nem fordulhat elő (például két piac között akkor is árkülönbség alakulhat ki, amikor nincs szűkület a határon).

A Magyarországon bevezetett piac-összekapcsolási módszertan a közép-nyugat-európai (CWE) régióban használatos algoritmussal kompatibilis mechanizmust alkalmaz, így jelentős lépést jelent az Egységes Európai Piachoz való csatlakozás folyamatában. A jelenleg háromoldalú piac-összekapcsoláshoz a közeljövőben további országok csatlakozása is várható (Romániával és Lengyelországgal egyaránt folynak tárgyalások).

A piac-összekapcsolás bevezetésének számos előnye lehet. A legfontosabb, hogy csökkenhetnek az árak minden olyan villamos energia piacon, ahol a versenyző importot korábban sem műszaki, átviteli korlátok tartották kívül, hanem szabályozási hiányosságok. A piac-összekapcsolás további fontos előnye, hogy a határkeresztező kapacitások hatékonyabb kihasználását teszi lehetővé, mivel adott határmetszéken egyetlen nettó kereskedelmi áramlást eredményez, míg explicit aukció esetében előfordul, hogy egymás melletti ellentétes szállítások folynak. Emellett megakadályozza, hogy a piaci szereplők stratégiai okokból olyan kapacitást kössenek le, amelyet nem használnak ki. A piacok összekapcsolásának eredményeként létrejövő nagyobb volumenből és likviditásból fakadóan javulhat az érintett piacok ellátásbiztonsága. Mindemellett csökkenhet az árak volatilitásának mértéke, mivel a keresleti és kínálati sokkok nem egy időben, illetve nem azonos mértékben hatnak a különböző piacokra, és hatásuk tompulhat a piac-összekapcsolás következtében. Mindez javítja a tervezhetőséget, ezáltal csökkentheti a kockázati prémiumokat. A market coupling további előnyeként említhető, hogy enyhítheti a piaci koncentrációt, mivel külföldi szereplők könnyebben jelenhetnek meg az egyes piacokon, csökkentve ezáltal az inkumbensek piaci erejét. Emellett egyszerűbbé teszi a napi operatív működést, mivel az eddigi két aukciós eljárást - a másnapi kapacitás- és termékaukciót - összevonják. Mindemellett megkönnyíti a napi export-import lehetőségeket, ami jobb portfólió-optimalizálási lehetőségeket nyújt.

A továbbiakban ezen előnyök megvalósulása szempontjából értékeljük a piac-összekapcsolás első néhány hónapjának fejleményeit. A következő ábra az érintett tőzsdék másnapi baseload (folyamatos, 0-24 órás ellátásra vonatkozó ún. zsinórtermék - a szerk.) árait mutatja a market coupling-ot megelőző, illetve az azóta eltelt hónapokban.

A magyar fogyasztók is jól járnak az árampiacok összekapcsolásával?
Látható, hogy a három tőzsde árai az első napokban szinte tökéletesen együtt mozogtak. Ennek oka vélhetően az lehet, hogy a piaci szereplők az első napokban óvatosabbak voltak, és alacsonyabb kereslettel jelentek meg a másnapi piacon, ami nem okozott szűkületet a szlovák-magyar határon. A kezdeti időszakot követően néhány hétig a magyar árak sokszor magasabbak voltak (vélhetően annak köszönhetően, hogy a szlovák-magyar határon csökkent a kapacitás), majd újra az árak erős egymáshoz való közeledése figyelhető meg. Azóta bár voltak olyan időszakok, amikor a HUPX ára elszakadt a cseh, illetve a szlovák áraktól, összességében az árak erős konvergenciája figyelhető meg. A cseh és a szlovák árak a korábbi időszakhoz hasonlóan továbbra is szinte tökéletesen együtt mozognak, a vizsgált időszakban mindössze hat óra esetében fordul elő 5€-nál nagyobb árkülönbség, amikor a szlovák árak a cseh áraktól elválva a magyar árak szintjére emelkedtek a cseh-szlovák határon kialakuló kapacitásszűkület miatt.

A következő táblázat számszerűsíti a másnapi baseload árak konvergenciáját. A további elemzéseink során a piac-összekapcsolás kezdete óta eltelt időszak eredményeit az azt megelőző azonos hosszúságú időszak eredményeivel, valamint a tavalyi év azonos időszakának eredményeivel vetjük össze. Az első két sor az érintett tőzsdék árainak egymástól való átlagos abszolút eltérését, a második két sor pedig a cseh és a magyar tőzsde német tőzsdéhez viszonyított átlagos eltérését mutatja.

A magyar fogyasztók is jól járnak az árampiacok összekapcsolásával?
Látható, hogy míg a cseh, illetve a szlovák tőzsde másnapi baseload árainak egymáshoz, valamint az EEX-hez képesti alakulására a piac-összekapcsolás az eddig eltelt időszakban nincs jelentős hatással, a HUPX árak átlagának jelentős közeledése figyelhető meg mind a cseh illetve szlovák, mind a német tőzsde átlagos árszintjéhez. Mindez azt is eredményezi, hogy a HUPX másnapi árai abszolút mértékben csökkentek. Az átlagos másnapi baseload ár a piac-összekapcsolás indulása utáni vizsgált időszakban 45,44€/MWh volt, míg ugyanez az ár a piac-összekapcsolást megelőző azonos hosszúságú időszakban 50,23€/MWh, a tavalyi év azonos időszakában pedig 60,41€/MWh volt átlagosan.

A piac-összekapcsolás hatását a magyar és szlovák tőzsdék órás árkülönbözetének mértékére és gyakoriságára a következő ábra mutatja.

A magyar fogyasztók is jól járnak az árampiacok összekapcsolásával?
Látható, hogy azon órák százalékos aránya, amelyekben a magyar és a szlovák tőzsdék árai megegyeznek, a korábbi 1%-nál kisebb értékről 77% fölé emelkedett, emellett azokban az órákban, ahol árkülönbség alakult ki, összességében jelentősen csökkent az eltérés mértéke. Továbbra is előfordulnak azonban kiugróan magas árkülönbségek (69 órában több, mint 50 €-val drágább a magyar tőzsde a szlováknál). Mindemellett elmondható, hogy a magyar tőzsde csatlakozása a cseh és szlovák órás árak átlagos eltérését is csökkentette az indulást megelőző időszakhoz viszonyítva.

Korábban említettük, hogy a piac-összekapcsolás egyik legfőbb előnye, hogy a határkeresztező kapacitások hatékony kihasználását teszi lehetővé. Működési elvéből fakadóan megszűntet több olyan hatékonyságcsökkentő tényezőt, amelyek az explicit aukciók során előfordulhatnak. Néhány ilyen tényező korábbi előfordulási gyakoriságát, illetve mértékét foglalja össze a következő táblázat.

A magyar fogyasztók is jól járnak az árampiacok összekapcsolásával?
Ahogyan az látható, a szlovák-magyar határmetszékre vonatkozó explicit aukciók esetén nagyon gyakran előfordult, hogy mindkét irányban történt szállítás (mindkét irányba osztottak kapacitást), amely a határkeresztező kapacitások nem hatékony kihasználását eredményezi. Szintén hatékonyságveszteségre utal, hogy a másnapi aukciókon az óráknak egy jelentős hányadában mindkét irányban szűkösnek bizonyult a rendelkezésre álló kapacitás (a kapacitások ára mindkét irányban pozitív). Az explicit aukciós mechanizmus piactorzító hatására utal az is, hogy külön kapacitás és villamos energia aukciók esetén a kapacitás ára sokszor nem egyezik meg a két ország közötti árkülönbséggel. A táblázat utolsó sorában látható, hogy a szlovák-magyar határkeresztező kapacitás órás árai átlagosan több eurós mértékben térnek el a két tőzsde adott órában megfigyelhető árkülönbségétől. Ahogyan azt a táblázat utolsó oszlopa mutatja, az itt számba vett hatékonyságcsökkentő tényezők piac-összekapcsolás alkalmazása esetén nem merülnek fel, az implicit aukciós mechanizmus bevezetése ezeket automatikusan kiküszöböli.

A cseh-szlovák-magyar piac-összekapcsolás bevezetése óta eltelt mindössze néhány hét nem teszi lehetővé, hogy a hatásaival kapcsolatban egyértelmű, határozott következtéseket vonjunk le. A fent bemutatott eredmények tükrében azonban összességében elmondható, hogy a piac-összekapcsolás elindulása pozitív fejleménynek mutatkozik. A határkeresztező kapacitások hatékonyabb kihasználása mellett megfigyelhető, hogy az érintett piacok árai közelítenek egymáshoz, az árak volatilitása csökken, és a magyar árak közelítenek a cseh-szlovák, illetve a nyugat-európai árakhoz. Érdemes megjegyezni azonban, hogy a market coupling elindulásának hatására az érintett tőzsdék határidős árainak a közeledése az első néhány hónapban nem figyelhető meg. Ez arra utal, hogy a piaci szereplők egyelőre nem építették be a várakozásaikba a piac-összekapcsolás árakra gyakorolt hatását.

A fenti elemzés része a REKK "Jelentés az energiapiacokról" című negyedévente megjelenő kiadványának.
német200117
India merriage
napelem magyar zoldites
négy_napos_munkahét
izer norbert allamtitkar
címlapkép_zöld
Népszerű
HEPA-Startup Campus
Ernyőmegállapodás segíti a hazai startupok globális terjeszkedését

A program képzéseket biztosít a külpiacra lépés iránt érdeklődő startupok számára.

Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Egészségügy másképpen
Amerikai, nyugat-európai kórházi ellátás, havi 7875 Ft-tól
A tőzsdei könyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Statisztikai elemző

Statisztikai elemző

Szakmai asszisztens

Szakmai asszisztens

Privát banki tanácsadó

Privát banki tanácsadó
2020. február 27.
Építőipar 2020
2020. március 3.
Agrárium 2020
2020. március 5.
Biztosítás 2020
2020. március 10.
Investment, Wealth and Savings (IWS) 2020
címlapkép_zöld