Végrehajtás alatt, új fordulat a legendás magyar cégnél

2017. november 7. 11:45    
nyomtatás
 
Új fordulat kezd kibontakozni a családi viszállyal küzdő Herbária Zrt. életében. A cégbíróság végrehajtást jegyzett be a társaság többségi részesedésére, miután a többségi részvényes ellen végrehajtási eljárás indult. Mindeközben a Herbária Zrt. által birtokolt értékes védjegyek tulajdonost cseréltek.


Februárban elsőként írtuk meg, hogy a jelek szerint családi viszály robbant ki a Herbária Zrt.-nél, és egy januári közgyűlésen Soproni Tamás (apa) vezérigazgatót megfosztották minden tisztségétől, fia, Soproni Márton kezdeményezésére. Már akkor jól látható volt, hogy a vállalkozást a 90-es évektől felépítő Soproni Tamás elleni támadások komolyan érinthetik a céget és cég jövője körül a kérdőjelek azóta csak sokasodnak.

Végrehajtás


2017. szeptemberében úgy tűnik, véglegesen kiéleződött az apa-fia ellentét, mert Soproni Tamás végrehajtási eljárást indított a Herbária Zrt. többségi tulajdonosa ellen. A végrehajtást szeptember 15-én jegyezte be a cégbíróság a nyilvánosan elérhető cégadatok szerint. A Soproni Márton (cégén keresztül birtokolt) 87%-os Herbária-részesedése a végrehajtási eljárásban lefoglalásra került, mert a korábban, közjegyző előtt kötött megállapodásban rögzített kötelezettségét Soproni Márton cége a Tano-Invest Kft. nem fizette meg. Értesüléseink szerint százmillió forint feletti követelésről van szó.

Az elszámolás hátterében vélhetően a Herbária Zrt. korábbi tulajdonosai közötti jogvita állhat. A Tano-Invest Kft. állományában 1 fő dolgozik, évek óta nem rendelkezik árbevétellel, mérlegének eszköz oldalán messze a legnagyobb szerepet a befektetett pénzügyi eszközei képviselik. A legutóbbi, 2016-os adatok szerint a 311 millió forintos befektetett eszközből 302 millió forint kapcsolt vállalkozásban fennálló tartós részesedéshez köthető, feltehetőleg a Herbáriában fennálló közel 87%-os részesedéshez.

Tudomásunk szerint a végrehajtási eljárásban készült foglalási jegyzőkönyv a Herbáriában fennálló tulajdonra terjed ki, az A, B és C sorozatú részvényekre is. A Tano-Invest Kft. képviseletében eljáró Soproni Márton megtámadta a végrehajtást és peres eljárást is indított a végrehajtás megakadályozása érdekében. A peres eljárás során nyilvános tárgyalás is sor került. Itt derült ki többek között, hogy Soproni Tamás egy 2014-ben, közjegyző előtt kötött megállapodás alapján indította el a végrehajtást. Ebben ugyanis az állt, hogy amennyiben az apát eltávolítják pozíciójából, akkor az szankciót von maga után. A családi viszály súlyosságát jól mutatja, hogy a felek között már több büntető eljárás van folyamatban, sőt a 2012-ben indult, a Herbária Zrt. többségi részvénycsomagjának megszerzésének körülményeit vizsgáló büntető eljárás sem zárult le. A büntetőeljárás folyamatban létére utaló bejegyzés a cégnyilvántartás adatai között fellelhető.

Mi jöhet most?


A következő lépés az lehet, hogy a végrehajtás alá vont tulajdonrészt árverésre bocsátják. Miután a végrehajtást szeptemberben jegyezték be, és ismerve az eljárásokat, végrehajtási gyakorlatban jártas szakemberek szerint heteken belül várható az árverés.

Információink szerint vannak olyan szakmai befektetők a piacon, akik érdeklődnek a Herbária iránt, hiszen a családi viszály ellenére a cég továbbra is működik, múltja és márkaneve komoly értéket képviselhet.

Azzal azonban a piaci érdeklődők sem számoltak, hogy a cég valós értékét jelentő védjegyek hirtelen kikerülnek a cégből.


A cég értéke valójában a Herbária védjegyeiben rejlik, mert ezek biztosítják a cég által előállított termékek piacát. A védjegyek területén is lényeges, a piaci szereplők által nem várt változások történtek az elmúlt hónapokban. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által vezetett nyilvánosan hozzáférhető adatbázis szerint változott a Herbária védjegyeinek jogosultjainak személye. Jelenleg három gödöllői lakos a Herbária védjegyeinek védjegy-jogosultja, akiknek a címe megegyezik Soproni Márton címével. Ők azok, akik rendelkezhetnek a védjegyekkel, például arról, hogy kinek és milyen cégeknek adnak használati jogot. Ilyen használati jogot kapott a Herbária, határozott időre 2032-ig, de a nyilvántartásból nem ismerhető meg, hogy pontosan milyen feltételekkel.

Cikkünk megjelenését megelőzően megkerestük a Herbária Zrt. vezetését, a cégbíróságon fellelhető adatok alapján a kisrészvényeseket és a korábbi vezérigazgatót, Soproni Tamást is. Megkeresésünkre a Herbária Zrt. igazgatóságának elnöke (Soproni Márton), aki egyben a többségi részvényes ügyvezetője is, nem nyilatkozott. Ugyanígy nem nyilatkozott Soproni Tamás sem, ő azonban annyit elmondott, hogy a folyamatban lévő eljárások miatt nem kíván nyilatkozni. A cég kisebbségi részvényesei is elzárkóztak a részletes nyilatkozattételtől. Érdeklődésünkre annyit azonban elárultak, hogy nem volt tudomásuk arról, hogy a védjegyekről a cég lemond, nem tuják, hogy a védjegyek milyen feltételek mellett kerültek ki a cég birtokából, ezzel kapcsolatban nem volt sem közgyűlés összehívva, sem ezzel kapcsolatos döntés nem született. Jelenleg több kisrészvényes is a társasághoz megküldött kérdéseinek megválaszolására vár. Ha nem kapnak megnyugtató választ, mivel a védjegyek "kivétele" a cégből súlyos értékvesztést jelent, így megfontolják a büntetőfeljelentés megtételét az ügyben. Ha ebben a kérdésben is büntető eljárás indul, az tovább mélyíti a társaság válságát.

Mivel a védjegyek sorsa szorosan összefügg a cég piaci értékével, ezért ez meghatározza egyúttal a végrehajtás alá vont tulajdonrész iránti befektetői érdeklődést is. Kérdéseinkkel megkerestük a szabadalmi hivatalt, ahonnan időközben megérkezett a válasz.

A szabadalmi hivatal válasza

Válaszában a hivatal kifejti, hogy a Herbária kapcsán nagyságrendileg húsz védjegy érintett. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a védjegyekkel kapcsolatos jogutódlási kérelmek elbírálásakor a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 47-48. §-a alapján jár el.

A Vt. 47. §-ának értelmében a Hivatal a védjegybejelentésekről és a védjegyekről lajstromot vezet, amelybe - a 48. §-nak megfelelően - be kell jegyezni a védjegyjogokkal kapcsolatos tényeket és körülményeket. A védjegylajstrom a bejegyzett jogok és tények fennállását hitelesen tanúsítja, azaz az ellenkező bizonyításáig a védjegylajstromba bejegyzett jogokról és tényekről vélelmezni kell, hogy azok fennállnak. A védjegylajstromban feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki vitatja a helyességüket vagy a valósággal való egyezőségüket. Jóhiszemű és ellenérték fejében jogot szerző harmadik személlyel szemben a védjeggyel kapcsolatos bármely jogra csak akkor lehet hivatkozni, ha azt a védjegylajstromba bejegyezték. A védjegylajstromot bárki megtekintheti, ahhoz a Hivatal a honlapján elektronikus hozzáférést is biztosít.

A Vt. 48. §-a alapján a védjegylajstromba a Hivatal a saját döntése vagy más hatóság döntése vagy a bíróság határozata alapján tesz bejegyzést, illetve feltünteti a védjegyeljárásokban bekövetkezett tényeket. A védjegyoltalommal összefüggő jogok és tények tudomásulvétele, illetve bejegyzése ügyében a Hivatal írásban előterjesztett kérelem alapján dönt. A kérelemhez csatolni kell az alapul szolgáló közokiratot vagy megfelelő bizonyító erejű magánokiratot. Nem teljesíthető a kérelem olyan okirat alapján, amely alaki hiány miatt érvénytelen, vagy amelynél a jogszabályban előírt hatósági jóváhagyás hiányzik, továbbá, ha az okirat tartalmából kitűnően az abban foglalt jognyilatkozat érvénytelen.

A Hivatal jogutódlás tárgyában tett lajstrombejegyzése deklaratív hatályú, azaz a jogutódlás alapjául szolgáló okirat érvényességének, illetve hatályosulásának (a jogviszony létrejöttének vagy a jogi tény bekövetkezésének, jelen esetben az átruházás megtörténtének) nem feltétele a jogutódlás Hivatal részéről történő tudomásulvétele és lajstromba történő bejegyzése; az attól függetlenül (akár bejegyzés hiányában is) bekövetkezik. Lényeges hangsúlyozni azt is, hogy a jogutódlás tudomásulvételére irányuló kérelemhez csatolt okiratok anyagi jogi érvényességének (tehát pl. hogy egy adásvételi vagy ajándékozási szerződést érvényesen kötöttek-e meg) vizsgálatára az SZTNH-nak nincs hatásköre.

A fentiek értelmében a Hivatal egy jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelemről a csatolt iratok megfelelőségének és az előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének vizsgálatát követően dönt.

A Hivatal a HERBÁRIA védjegyek jogutódlásának tudomásulvételére irányuló kérelmek ügyintézése során a Vt. fent hivatkozott rendelkezéseinek teljes körű betartásával járt el, a Vt. alapján vizsgált feltételeknek a becsatolt iratok megfeleltek: az átruházást tartalmazó szerződések alaki hibában nem szenvedtek, az okirat tartalmából kitűnően pedig a jognyilatkozatok nem voltak érvénytelenek.

A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy a Herbária Zrt. - ahogy az a lajstromból szintén kiolvasható - határozott idejű, kizárólagos használati joggal rendelkezik mindkét védjegy esetében.

Kiegészítésként megjegyezhető, hogy az alapul fekvő iratok vonatkozásában a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) sem emelt kifogást, ugyanis a 830210 lajstromszámú nemzetközi színes ábrás HERBÁRIA védjegy jogosultjai a ROMARIN adatbázis szerint ugyanazok, mint a nemzeti védjegyek új jogosultjai.


A céginformációs adatokból az is kiolvasható, hogy időközben egy bankváltás is történt a vállalkozásnál. Júniusban a K&H Banknál nyitott számlát a cég a korábbi OTP-s időszak után. A Herbáriának Balmazújvárosban és Székkutason van üzeme, a nyilvántartásokból pedig kiolvasható, hogy a K&H a számlanyitást követően nem sokkal 400 milliós jelzálogjogot jegyzett be az ingatlanokra. Korábban az OTP Bank (szintén korábbi nyilvántartás alapján) a családi viszályt megelőzően ennek a hitelösszegnek a felét ítélte meg a cégnek, és más egyéb biztosítékokat is kért.

Végrehajtás alatt, új fordulat a legendás magyar cégnél

Egy munkás teásdobozokat pakol a Herbária Zrt. székkutasi gyógynövény-feldolgozó- és teaüzemének filterezőtermében 2014. október 8-án, ahol átadták az üzemben megvalósult fejlesztéseket. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Rosta Tibor

Érdekességek a beszámolóban


A legutóbbi éves jelentés számai alapján 2016-ban még minden rendben volt a cégnél, az árbevétel a korábbi évhez képest tovább nőtt, és részben javult az üzemi nyereség is. Ami rontotta viszont a képet az a pénzügyi műveletek eredménye, itt ugyanis volt egy 62 millió forint feletti értékvesztés a befektetett pénzügyi eszközök soron, a Vermona Investments Limited tartós saját tőke csökkenése miatt.

Végrehajtás alatt, új fordulat a legendás magyar cégnél


Végrehajtás alatt, új fordulat a legendás magyar cégnél


További érdekesség, hogy a Herbária és a többségi tulajdonos Tano-Invest éves beszámolója is kitér arra a bizonyos 2017. január 6-i napra. A Herbária jelentése így szól:

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Herbária Zrt a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése, annak ellenére, hogy a korábbi, 2017. január 6-án visszahívott vezérigazgató megrendelésére a Patrol Group Kft. a Társaság székhelyére és a Budapest IV. kerület Ezred utcai raktárába a bejutást akadályozza.

A január 6-i közgyűlésen elfogadott napirendi pontokat (köztük Soproni Tamás visszahívását) azonban elsőfokon érvénytelenítették, ez az eljárás még másodfogon zajlik azonban.

A főrészvényes, Tano-Invest Kft. kiegészítő mellékletében pedig ez áll:

A Tano-Invest Kft. iratai és számviteli nyilvántartásai a társaság székhelyén a 1135 Budapest Csata utca 27. szám alatt, a Herbária Zrt. irodáiban számítógépén, illetve annak szerverén találhatók. 2017. január 22. óta a Herbária Zrt. székhelyére történő bejutást a Patrol Group Kft. akadályozza, oda mind a Tano-Invest Kft., mind a Herbária Zrt. képviselőinek, illetve munkavállalóinak, mind az eljáró karhatalmi szervek bejutását akadályozzák, a helyszínen felvett ténytanúsítványok szerint. A 2000. évi C. Számviteli törvény 4.§ szerinti könyvviteli zárlat elkészítésére a fentiek miatt nem volt lehetőség, ezért jelen beszámoló adatait alátámasztó főkönyvi kivonat és mérlegleltár adatait a közvetett bizonyítékok (adóbevallások, banki kivonatok anyagok, számlamásolatok, partneri egyeztetések és levelezések korábbi analitikus nyilvántartások) alapján számviteli becsléssel állapítottuk meg.


Reagált a Patrol Group

Cikkünk megjelenését követően küldte el a Patrol Group a fentiekre való tekintettel hivatalos reakcióját, amit változtatás nélkül közlünk:

"A Patrol Group Kft. 2017. január 11. napján kötött szerződést a Herbária Zrt-vel és nem Soproni Tamás vezérigazgatóval. Felek a szerződést további alkalommal módosították ennek köszönhetően a Herbária Zrt. által használt Bp. XIII. Csata utca 27. és a IV. Ezred utca 2. szám alatti ingatlanok őrzését is a Patrol Group Kft. szerződéses jogviszonyban látja el a mai nap is.

A Herbária Zrt. által közölt nyilatkozattal ellentétben az illetékes jegyzői határozatban foglaltaknak eleget tettünk, a helyszínen megjelenő hatósági személyeket az ingatlanba beengedtük, így a jegyzői határozatban foglaltaknak maradéktalanul eleget tettünk. Jelenleg birtokvédelmi eljárás van folyamatban a BKKB-n.

Az Ezred utcai raktár vonatkozásában tájékoztatom, hogy a birtokvédelmi kérelmet melyet a Herbária Zrt. terjesztett elő, az illetékes jegyzői hivatal elutasitotta, mely határozatot a Herbária Zrt. a mai napig nem támadta meg, ahogyan a Patrol Group Kft.-vel aláírt megbízási szerződést sem.

A Patrol Group Kft. 2017.01.11. napjától megszakítás nélkül a vagyonvédelmi törvényben foglaltak alapján látja el a vagyonvédelmi tevékenységet a Herbária Zrt. nyilatkozatában szereplő ingatlanok tekintetében".


Az idei működési számokról egyelőre nincsenek nyilvános információk, azonban egy ilyen családi viszály nem szokott jót tenni egy cég gazdálkodásának. Kérdéseinkkel több csatornán is kerestük a céget, azonban megkeresésünkre nem érkezett semmilyen reakció.

A Herbária története több szálon fut egyszerre, de ezek közül is a legfontosabb, hogy mi lesz a védjegyek sorsa, hiszen ezek adják a cég valódi értékét. A végrehajtás alá vont és árverés előtt álló üzletrész iránti érdeklődés és így gyakorlatilag a cég jövője is ettől függ.

Előző cikk  Előző cikk Következő cikk  Következő cikk


F?rum
 
 
×
×
Jogi nyilatkozat
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés alkalmasságát vagy megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadójával!

Az előbb írtakra tekintettel az előadás szervezője, az oldal üzemeltetője, szerkesztői, és szerzői valamint előadói kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon esetleg megjelenő információra vagy adatra alapított egyes befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.
Bővebben...Tematikus cikk

Nem érdemes várni a tartozások kezelésével (x)

A vállalatok számára kihívást jelentenek a késve rendezett számlák. 

Tuti tippek a karácsonyi nagytakarításhoz! (x)

Hogy gyors és stresszmentes legyen. 
Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hír


 

hirdetés
 
Rovatnavigátor
EZT OLVASTA MÁR?
11
22
33
44
55
0
Prémium