gyakorlat
Globál

Miért fejleszt elrettentő hadsereget Magyarország? Megérkezett a kormány részletes válasza

Közzétették tegnap a Magyar Közlönyben Magyarország új katonai stratégiáját, amely a Honvédség fejlesztése és alkalmazása mellett a hadiipar fejlesztésével és a hazánkat fenyegető potenciális veszélyforrásokkal is kiemelten foglalkozik. A stratégia nagy hangsúlyt fektet hazánk szuverén védelmi képességeinek koordinációjára és javítására, illetve a NATO kötelékén belüli együttműködés összehangolására és a nemzetközi szerepvállalás ösztönzésére is. A stratégiának eleme az a célkitűzés is, hogy 2024-től Magyarország védelmi költségvetése a GDP 2%-a fölé nőjön. A stratégia felülvizsgálata négy évente lesz szükséges.

Folyamatosan romlik a nemzetközi biztonsági helyzet

K_EPA20210211175
Mentőjármű siet egy fegyveres támadás helyszínére Afganisztánban. A nemzetközi koalíciós erők gyors kivonulása miatt félő, hogy az országban jelentősen növekszik majd a terrorfenyegetettség, amelynek komoly nemzetközi ramifikációi lehetnek. Fotó: MTI Fotó/Ghulamullah Habibi

Tegnap este megjelent a Magyar Közlönyben Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája, a 15 oldalas dokumentum a haderőfejlesztés és a Honvédség képességeinek koordinációja mellett foglalkozik a hadiipar kiépítésével, illetve az ebben érintett gazdasági szereplők működésének összehangolásával is.

Mint írják, a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program egyszerre magában foglalja a hadiipar és a haderő fejlesztését is, erre azért van szükség, mert bár Magyarország egyetlen államot sem tart ellenségének,

a nemzeti önerő a 21. század gyorsan változó biztonsági környezetében szükségesebb, mint a hidegháborút követően bármikor.

Arról is szó van benne, hogy bár a NATO Magyarország biztonságának sarkköve, szükség van arra, hogy Magyarország önálló államként is megfelelő elrettentő erővel és önvédelmi képességekkel rendelkezzen, illetve a kollektív védelmi erőfeszítésekhez is megfelelő mértékben hozzá kell járulnia hazánknak.

„Magyarország stratégiai célkitűzése, hogy 2030-ra olyan Magyar Honvédséget építsen, amely a NATO tagjaként és a régió egyik meghatározó haderejeként képes garantálni az ország biztonságát, elrettenteni az  esetleges agressziót, támogatni az  összkormányzati védekezést a  katonai és nem katonai fenyegetésekkel és kihívásokkal szemben, továbbá képes ellátni szövetségi és európai uniós tagságából származó feladatait” – olvasható a stratégiában.

A stratégia bemutatásának elején azonosítják a XXI. század műveleti környezetét. Mint írják, romló tendenciát mutat a nemzetközi biztonsági helyzet, a globális és az európai biztonsági környezetet az instabilitás és a kiszámíthatatlanság jellemzi. Bár az államok törekszenek a katonai erő használatának mellőzésére, új területeken, például az információs térben kerül sor konfrontációra. Emellett sorra jelennek meg az új, diszruptív technológiák, mint az automatizált döntéshozatali technológiák, a 3D nyomtatás katonai alkalmazása, a kibertér műveletek és az  irányított energiájú fegyverek, valamint a  nagy pontosságú és autonóm csapásmérési eszközök. Emellett azonosítják a világűrt is, mint fontos szerepvállalási színteret, hiszen az ide telepített technológiák már békeidőben komoly helyzeti előnyhöz juttathatják a feleket.

Hazai és nemzetközi szerepvállalás

DVAST20210615027
A Honvédség H145M típusú helikopterei a Black Swan 2021 nemzetközi gyakorlaton, a Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ újdörögdi lõ- és gyakorlóterén 2021. június 15-én. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Honvédség esetleges szerepvállalását illetően az olvasható, hogy

eleve alacsony az esélye annak, hogy egy idegen állam váratlan támadása éri Magyarországot, viszont a Honvédségnek megfelelő elrettentő erővel kell rendelkeznie, hogy erre semmiképpen ne kerülhessen sor.

Ezen kívül a magyar haderőnek arra is készen kell állnia, hogy más NATO-országokat megvédjen a szövetségi szerződés által vállalt szolidaritás jegyében.

Határozott állást foglal a stratégia a kibertámadásokat illetően is, melynek, mint írják, akár fegyveres támadással megegyező kár is lehet az eredménye:

Magyarország a fizikai biztonságot veszélyeztető vagy jelentős anyagi károk okozására képes kiberképességeket fegyvernek, alkalmazásukat pedig akár fegyveres támadásnak tekinti, amelyre adott esetben katonai válaszadás is lehetséges

– olvasható a stratégiában.

Nem állami szereplők részéről a legnagyobb kockázatnak a migrációhoz köthető veszélyforrásokat azonosítja a stratégia, illetve a járványokat, a klímaváltozást, a nagyobb ipari baleseteket és a szélsőséges ideológiák terjedését.

Magyarország védelmi adottságaival kapcsolatosan a stratégia rávilágít: Magyarország a  NATO által azonosított keleti és déli fenyegetések, valamint az  észak-, kelet- és dél-európai szárazföldi hadszínterek találkozási pontjánál helyezkedik el, központi helyzete miatt háttérbázisként, felvonulási útvonalként, befogadó, összpontosítási, átcsoportosítási, felkészítési körzetként is funkcionálhat.

Mint írják, Európa, benne Magyarország, az  európai hadszíntér mellett az  észak-atlanti, a közel-keleti és az  észak-afrikai hadszíntereken folytatott koalíciós hadműveletek és békeműveletek során is érintetté válhat, mivel az  ezekbe a  térségekbe telepített eszközrendszerek révén területe (vagy települő erői) csapásmérő eszközökkel elérhető a potenciális támadók által.

Ezzel együtt, Magyarország szempontjából kiemelt prioritással bír a  nyugat-balkáni, és felértékelődött a közel-keleti, valamint az észak-afrikai térség, illetve az Európai Unió keleti szomszédságának stabilitása.

Épülnek a jövő honvédelmi képességei

benkő tibor honvédelmi minisztérium miniszter leopard 2a4 tank honvédség
Benkő Tibor honvédelmi miniszter szemügyre veszi Magyarország egyik újonnan beszerzett Leopard 2A4HU harckocsiját. Fotó: Portfolio

Arról is szó van a stratégiában, hogy milyen lesz a jövő honvédelme, ezzel kapcsolatosan a következő pontokat érdemes kiemelni:

 • A stratégia meghatározza, hogy a Magyar Honvédségnek a képességfejlesztések végrehajtásával olyan korszerűen felszerelt, magasfokú mobilitással és reagálóképességgel rendelkező haderővé kell válnia, amely képes nemzeti és szövetséges keretek között azonnali, gyors és hatékony beavatkozásra.
 • A  Magyar Honvédségnek képesnek kell lennie szövetségi keretek között nagy intenzitású, összhaderőnemi műveletekben történő nagyobb szerepvállalásra, amely alapot teremt az alacsonyabb intenzitású (béketámogató, válságkezelő stb.) műveletekben a rugalmas, feladathoz igazított részvételre is.
 • A honvédelmi igazgatásnak fel kell készítenie az állami és nem állami szerveket, a  gazdasági élet szereplőit, valamint az  állampolgárokat honvédelmi feladataik végrehajtására, és biztosítani kell a haza védelme érdekében a civil és a katonai képességek együttes és koordinált alkalmazását.
 • A védelmi igazgatási rendszernek képesnek kell lennie az ország védelmét hatékonyan megszervezni, koordinálni békeidőszakban, különleges jogrendben, valamint válsághelyzetben egyaránt. Az  ezzel összefüggő döntések megfelelő időben történő meghozatala érdekében ki kell alakítani  a gyorsított kormányzati döntéselőkészítés és döntéshozatal követelményeit, eljárásrendjét és fejleszteni kell az azt támogató infokommunikációs rendszert.
 • Tovább kell fejleszteni a csapásokat elviselő, azok hatásait elhárítani, enyhíteni és felszámolni, a  kritikus fontosságú képességek működését fenntartani képes nemzeti ellenállóképességet.
 • A  Magyar Honvédség képességeinek fejlesztése során kiemelt figyelmet kell fordítani a  szövetséges és európai uniós haderőkkel való együttműködési képesség és készség fenntartására és fokozására.
 • A magyar haderő jövőjének formálása csak a kor kihívásaihoz, a társadalmi változásokhoz alkalmazkodó, progresszív humánstratégián és az  az alapján tudatosan tervezett személyügyi politikán alapulhat, amely kiterjed a  katonai életpálya teljes vertikumára, az  aktív katonai pályafutáson, a  tartalékos szolgálatvállaláson keresztül egészen az  életpálya zárószakaszáig. Az  utógondozás, az  időskori méltó gondoskodás feltételrendszerének megteremtése, fejlesztése szintén a stratégiai célkitűzések egyike.

A megfogalmazott irányelvek konklúziója a következőképpen összegezhető:

A jövő magyar hadereje egy korszerűen felszerelt, magasfokú mobilitással és reagálóképességgel rendelkező szervezet, amely egyidőben képes folyamatosan fejlődni, alkalmazkodni és megújulni. Amellett, hogy hiteles, nyitott, tájékozott, agilis és nem utolsósorban ellenálló, képes feladatai ellátására akár önállóan, akár szövetségi keretek között.

Ezek a fejlesztések fognak megvalósulni

pzh2000 445
Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarack érkezik egy 2019-es bemutatóra, Magyarországon. Fotó: Portfolio

A stratégia különféle fegyvernemekre lebontva is taglalja, milyen fejlesztések valósulnak majd meg:

 • A szárazföldi erők vonatkozásában fokozatosan – az  erőforrások rendelkezésre állásának ütemében – fejlesztésre kerülnek a  harcoló, a  harctámogató és harckiszolgáló képességek. Ennek érdekében három dandáros struktúra kerül létrehozásra, amelynek keretében egy nehéz, egy közepes és egy különleges rendeltetésű (könnyű) dandár kialakítása a cél.
 • harctámogató képességek vonatkozásában jelentős, elsősorban minőségi fejlesztések történnek a híradó és informatikai, a műszaki, a vegyivédelmi és a felderítő szakterületeken.
 • A légierő – integrálódva a  NATO légi vezetés-irányítási rendszerébe – a  magyar és a  szövetséges légtér szuverenitásának fenntartását szolgáló légtérrendészeti és légvédelmi feladatok ellátása mellett támogatást nyújt a szárazföldi csapatok műveleteihez. Feladatainak eredményes ellátásához három légibázis, továbbá légvédelmi és légi vezetési képességek kerülnek fejlesztésre.
 • A katonai kibertérműveleti erők a  kibertérben végrehajtott műveleteikkel, beleértve az  offenzív műveleteket is, hozzájárulnak a  szárazföldi erők és a  légierő kinetikus műveleteinek hatékonyságához. Békében aktívan közreműködnek a  nemzeti kibervédelmi feladatokban, valamint felkészülnek a  különleges jogrendi helyzetben történő feladatvégrehajtásra.
 • A teljes feladatrendszer eredményes végrehajtásának elengedhetetlen feltétele a  megfelelő logisztikai és egészségügyi támogatóképességek megteremtése. Ennek érdekében kialakításra kerül az  a  Magyarországon telepített és ellátási hálózati rendszerbe szervezett, részben telepíthető egészségügyi és logisztikai képesség, amely képes lesz a harc és harctámogató erők műveletekbe történő telepítésére, az erők műveleti területen belüli és azok közötti mozgatására, valamint teljeskörű ellátására.

A stratégiában azt írják, hogy

ez az összfegyvernemi struktúra, kiegészülve a különleges műveleti képességek által biztosított műveleti hatásokkal és együttműködésben az önkéntesen szerveződő területvédelmi erőkkel, képes lesz minden Magyarország méretével és potenciáljával összemérhető agresszort megállítani és garantálni az ország területi egységének sérthetetlenségét.


Kiemelt szempont a védelmi ipar

D__VG20210326005
A magyar állam és a Rheinmetall vegyesvállalataként épülõ Lynx gyalogsági harcjármûgyár építési területe Zalaegerszegen az elsõ tartóoszlop felállításának napján, 2021. március 26-án. MTI/Varga György

A Zrínyi haderőfejlesztési program a  Magyar Honvédség ütőképes és korszerűen felszerelt haderővé alakításán túl

elsődleges célként fogalmazza meg a magyar védelmi ipar egyidejű fejlesztését Magyarország kiemelt védelmi ipari központtá válását a régióban.

Mint írják, a magyar védelmi ipar kiépítése elengedhetetlen a  sikeres haderőfejlesztés eredményességének hosszútávú fenntartásához. A  nemzeti védelmi ipari kapacitások fenntartása és fejlesztése, valamint az önálló védelmi ipari kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer kialakítása stratégiai kérdés, hiszen ezeken keresztül növelhető az ország védelmi hitelessége, rugalmassága és ellenállóképessége, továbbá rövid időn belül jelentősen csökkenthető külső védelemgazdasági és technológiai függősége.

Hozzáteszik: a védelmi ipar fejlesztése érdekében folyamatosan vizsgálni kell és meg kell határozni azokat az  időszerű kutatásokon és modern technológiákon alapuló fejlesztési célokat, amelyek a tágabb értelemben vett honvédelem és a Magyar Honvédség érdekében a védelmi fejlesztési elgondolásba illeszthetők.

Címlapkép: Honvédségi H145M típusú helikopter a Black Swan 2021 nemzetközi gyakorlaton, a Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ újdörögdi lõ- és gyakorlóterén 2021. június 15-én. MTI/Vasvári Tamás

GVH_epulet_1
SZG_9411

Kiszámoló Hogyan adózol?

Bár már sokszor írtam az adózásról, úgy tűnik, érdemes még írni róla. A választások közeledtével az ellenzék...

Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2021.09.21
Hiventures - Portfolio Vállalati Tőkefinanszírozás 2021
2021.09.07
Sustainable World 2021
2021.09.08
Business and Finance Summit 2021 - CFO of the year
2021.09.15
Property Investment Forum 2021
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu
Online előadás
Kagi, Renko, Heikin Ashi - melyik mire jó?
Könyv
Alapmű mindenkinek, akit érdekel a tőzsde világa.
ashraf ghani