Az MFB Invest Zrt. pályázatot hirdet ingatlanjainak értékesítésére (x)

2018. július 9. 05:00    
nyomtatás
 
Az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12, cégjegyzékszáma: 01-10-045174, adószáma: 13396709-2-41, statisztikai számjele: 13396709-7022-114-01) a továbbiakban: eladó, nyilvános pályázati felhívás útján, a jelen pályázati felhívásban részletezett feltételekkel értékesíti az alábbi ingatlanjait:

Az MFB Invest Zrt. pályázatot hirdet ingatlanjainak értékesítésére


A budapesti ingatlanok (120996/35 hrsz. és 120996/36 hrsz.) csak együtt kerülnek értékesítésre, pályázat a két budapesti ingatlanra csak együtt nyújtható be.

A salgótarjáni ingatlan átminősítése vegyes intézményi területté folyamatban van.

Az ingatlanok és az adatszoba elektronikus tartalma megtekinthető a hirdetmény első megjelenésétől a pályázat lezárásáig a +36-30-949-0799-es telefonon történt előzetes egyeztetést követően.

Pályázati feltételek:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. június 11.

A pályázatok benyújtásának határideje (beérkezés határideje): 2018. augusztus 28. 12 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának helye: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. B. épület 1. emelet, MFB Invest Zrt. Titkársága

A pályázatokat írásban, zárt "MFB Invest Zrt. Ingatlanpályázat" felirattal ellátott borítékban kérjük benyújtani személyesen vagy postai úton megküldeni 1 példányban.

A pályázatok benyújtásának nyelve: magyar

A pályázatok bontása: a benyújtás helyén zártkörűen, közjegyző jelenlétében a pályázatok benyújtásának határidejét követő munkanapon.

Hiánypótlási határidő a pályázatok bontásától számított 1 hét.

Az eladóhoz a pályázatok benyújtására megadott határidő után beérkező pályázatok minden további feltételtől függetlenül érvénytelennek minősülnek.

Elővásárlási jog fennállása esetén: Elővásárlásra jogosultak nyilatkozattételre történő felhívása arról, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal a nyertes legmagasabb ajánlati áron, a pályázatok bontását követően a tulajdonos döntéshozó fórumán hozott határozat aláírt példányának kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül.

A pályázatok értékelésének eredményéről történő értesítés megküldése: a pályázatok bontását követő tulajdonosi döntéshozó fórum határozata aláírt példányának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül, illetve elővásárlási jog fennállása esetén az elővásárlási jogosult nyilatkozatának beérkezését, illetve a nyilatkozat megtételére jogszabály szerint nyitva álló határidő lejártát követő 5 munkanapon belül.

Eredményhirdetés napja: a pályázatok közjegyző jelenlétében történő bontásának napját, illetve nyilvános ártárgyalás esetén a nyilvános ártárgyalás napját követően a tulajdonosi döntésről szóló határozat kézhezvételét követő 5 munkanap.

Ajánlati biztosíték összege:
  • 5 millió Ft alatt ajánlott nettó vételár esetén 100 ezer Ft
  • 5 - 100 millió Ft között ajánlott nettó vételár esetén 2,5 millió Ft
  • 100 millió Ft felett ajánlott nettó vételár esetén 5 millió Ft

Ajánlati biztosíték megfizetésének módja és határideje: az eladó FHB Bank Zrt.-nél vezetett 18203215-06019047-40010017 számú számlájára kell megfizetni a megpályázott ingatlanok helyrajzi számának megjelölésével.

Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázó a pályázattal egyidejűleg benyújtja az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló igazolást, valamint az ajánlati biztosíték teljes összege jóváírásra került az eladó fent megjelölt fizetési számláján.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az eladó az ajánlati biztosítékot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításától számított 8 munkanapon belül visszautalja valamennyi pályázó részére.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az eladó a nyertes ajánlattevőn kívüli pályázók részére az ajánlati biztosíték összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Amennyiben a nyertes ajánlattevő által tett ajánlat tekintetében az elővásárlásra jogosult (amennyiben van) él az elővásárlási jogával, úgy a nyertes ajánlattevővel szerződéskötésre nem kerül sor, és az eladó az elővásárlásra jogosulttal történő szerződéskötés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja a nyertes ajánlattevő részére az ajánlati biztosíték összegét.

A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a szerződéskötéssel egyidejűleg az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő részére visszajár azzal, hogy az így visszajáró összeg a vételárba (foglalóba) beszámításra kerül.

Az ajánlati biztosíték az eladót illeti, a pályázó elveszíti azt, ha a szerződés megkötése a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból hiúsul meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésére átutalással, a megkötött adásvételi szerződés rendelkezései szerint kerül sor azzal, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg foglaló jogcímén meg kell fizetni a vételár 10%-ának megfelelő összeget, a vételár hiányzó összegét pedig legkésőbb a szerződés megkötését követő 90 napon belül kell teljesíteni. Az eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjogát fenntartja.

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a pályázatok értékelésének eredményéről történő értesítés megküldését, illetve nyilvános ártárgyalás esetén a tulajdonosi döntéshozó fórum jóváhagyó határozatának aláírt példányának kézhezvételét követő 8 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés.

A ingatlan birtokba vételének határideje: A birtokbaadás a teljes vételár beérkezését követő 18 munkanapon belül történik meg.

A vásárlásra jogosult kiválasztásánál egyedüli szempont az ajánlati ár nagysága.
Az eladó a pályázati ajánlatokat az ajánlott vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat.

Érvényesen csak ingatlanonként lehet pályázatot benyújtani, a vagyonelemek összességére benyújtott pályázatok érvénytelenek, kivéve, ha a kiírásban a kiíró jelezte, hogy a különböző helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanok együtt kerülnek értékesítésre.

A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő munkanapon kerül sor.

Az eladó több megfelelő azonos értékű vételár vonatkozásában (legfeljebb 10 %-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalást tart, melynek időpontjáról értesíti az érdekelteket.

Az eladó az eljárás minden szakaszában és az ajánlattételi határidő lejártát követően is fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolási kötelezettség nélkül bármely jogkövetkezmény vagy kártérítési kötelezettség nélkül eredménytelennek minősítse, és ily módon a pályázati eljárás lezárását követően egyik pályázóval se kössön szerződést. Az eredménytelenné nyilvánításról az eladó írásban tájékoztatja a pályázókat.

Az eladó kifejezetten rögzíti, hogy a jelen pályázati hirdetmény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:74. § (1) bekezdése alapján nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget. A nyertes pályázó kiválasztása a Ptk. 6:74. § (1) bekezdése alapján nem jelent szerződéskötési kötelezettséget az eladó számára, ajánlatkérő eladó a Ptk. 6:74. § (2) bekezdésére figyelemmel a szerződés megkötésének megtagadására vonatkozó jogát kiköti, melyre tekintettel az ajánlatkérő a szerződés megkötését indokolás nélkül megtagadhatja.

A nyilvános pályázati eljárás nyelve magyar.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, valamint annak eredeti igazolását, hogy a teljes ajánlott vételár rendelkezésre áll (fedezetigazolás, hitelígérvény, bank által kibocsátott garancia nyilatkozat vagy letéti igazolás).

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló igazolást, valamint a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte, elfogadja, és nyilatkozatot a pályázat benyújtási határideje (2018. augusztus 28.) + 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.

A pályázónak be kell nyújtania az arra vonatkozó kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést az eladói értesítéstől számított 8 napon belül megköti és a teljes vételárat a szerződéskötést követően a pályázatban megajánlott, de legkésőbb a kiírásban megszabott 90 napon belül átutalja, a teljes vételár megfizetésétől számított 18 munkanapon belül az ingatlant birtokba veszi.

A pályázatnak tartalmaznia kell egy tudomásulvételi nyilatkozatot, mely szerint, ha a szerződéskötéstől számított 90 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, a vevő késedelmére figyelemmel eladó dönthet úgy, hogy eláll az adásvételi szerződéstől.

Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak további nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződésének elkészítésében az eladó által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költségét a vevő viseli azzal, hogy a viselendő költség 100 millió Ft vételárig legfeljebb a vételár 1%-a, 100 millió Ft feletti vételár, illetve vételárrész esetén pedig legfeljebb annak 0,5%-a.

Az eladó az értékesíteni kívánt ingatlanok vonatkozásában (kivéve fogyasztónak minősülő pályázó) a kellékszavatosságot kizárja.

A pályázati felhívás letölthető itt.

Az MFB Invest Zrt. pályázatot hirdet ingatlanjainak értékesítésére(x)
Címkék: prémium

Előző cikk  Előző cikk Következő cikk  Következő cikk


F?rum
 
×
×
Jogi nyilatkozat
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés alkalmasságát vagy megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadójával!

Az előbb írtakra tekintettel az előadás szervezője, az oldal üzemeltetője, szerkesztői, és szerzői valamint előadói kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon esetleg megjelenő információra vagy adatra alapított egyes befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.
Bővebben...Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hír


 

hirdetés
Állásajánlatok
Elemző
 
EZT OLVASTA MÁR?
11
22
33
44
55
0
Prémium