idős nyugdíjas kórházban nyugdij
KRTK blog

Meglepő dolog derült ki a magyarországi koronavírus-járványról: az sem mindegy, hogy a város melyik részén élsz

Szentes Veronika, Széchenyi István Egyetem
|
Páthy Ádám, KRTK
|
Rechnitzer János, KRTK
A koronavírus-járvány területileg és a társadalmi struktúra mentén differenciált hatásai sok szempontból vizsgálhatók és értelmezhetők. A megbetegedések és halálozások településhálózati és regionális eltérésének vizsgálatán túl ugyancsak fontos annak feltárása, hogy a települések, várostérségek belső szerkezete alapján milyen különbségek azonosíthatók. Cikkünk arra tesz kísérletet, hogy a koronavírus-járvány első két hullámának kórházi adatai segítségével bemutassa egy magyarországi nagyváros és agglomerációja példáján koronavírus fertőzéssel kórházba kerültek betegségének kimenetelét, egyben kapcsolatot keressen néhány kisérőbetegség, a fertőzöttség és a településrészek jellege között.

Győr Magyarország hatodik legnagyobb városa mintegy 135 000 lakossal. Közvetlen vonzáskörzetével együtt mintegy 250 000 ember használja a város szolgáltatásait. Ahogy az országosan is jellemző volt, a koronavírus-járvány közvetlen hatásai az egészségügyben jelentkeztek először. A fertőzöttek szűrése, a súlyos esetek kórházi ellátása, a halálozások csökkentése, az egészségügyi szakdolgozók egészségvédelme súlyos terhet rótt az ellátórendszerre. A legtöbb krónikus betegség rendszeres orvosi kontrollt követel meg, de ez az alap- és szakellátás szintjén nem mindig valósult meg, vagy teljesen lelassult, megnehezedett a járvány miatt feltorlódott betegek és az ellátórendszerből például a koruk miatt kieső szakdolgozók hiánya következtében.

Győrben a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház látja el a fekvőbeteg-ellátás feladatait, hatásköre sok tekintetben a régióra is kiterjed. Vizsgálatunkban a kórházba 2020 február 27. és 2021 február 22. között koronavírus-fertőzéssel felvett betegek adatait dolgoztuk fel. Az adatbázis tartalmazta a betegek életkorát, nemét, a lakóhely irányítószámát, a betegség kimenetelét, a betegfelvételkor azonosított kísérőbetegségeket, valamint az intenzív osztályon és lélegeztetőgépen töltött időt. Az adatbázis 1 975 egyedi esetet tartalmaz a vizsgált időszakra vonatkozóan, de ez valójában 1 576 beteget jelent, mivel az osztályok közötti áthelyezések új betegfelvételi esetnek minősülnek. A rendelkezésre álló adatbázis tartalmaz bizonyos korlátokat az elemzéssel kapcsolatban. Egyrészt nem általánosíthatunk belőle a pandémia teljes időszakára, alapvetően egy éves időszakot dolgoztunk fel, melyből az első hullám végéről, a második hullámról és a harmadik hullám legelejéről nyerhetünk információkat. Másrészt, lakóövezeti bontásban a relatíve alacsony esetszámok óvatosságot követelnek meg a mélyebb következtetések levonásánál bizonyos elemzések esetén. Ettől függetlenül az adatbázis alkalmas arra, hogy alapvető településszerkezeti tendenciákat, eltéréseket vizsgáljunk a koronavírusos megbetegedések lefolyásával, kimenetelével kapcsolatban.

Az első két hullámban koronavírus-fertőzéssel kórházba került betegek 70 százaléka 60, mintegy fele (49 százalék) pedig 70 év feletti volt. A nemi megoszlást tekintve két korcsoportban mutatkoztak jelentős eltérések a populációs arányoktól; míg a nők a 40 év alatti, addig a férfiak az 50-69 év közötti korcsoportban felülreprezentáltak. A halálozási arány az életkorral párhuzamosan meredeken emelkedik; az elhunytak életkori átlaga 76 év volt, ami megegyezik az országos tisztifőorvos által 2020. novemberében közölt országos adattal.

A teljes halálozási arány 32 százalék volt;

a legidősebb, 70 év feletti korcsoportban pedig 54 százalék. A betegek nagyjából tizede került intenzív osztályra, illetve szorult gépi lélegeztetésre, a lélegeztetőgépre kerültek halálozási aránya a 80 százalékot közelítette.

A kórházba kerültek valamivel több, mint harmada volt győri lakos, a többi beteg más településről érkezett. A vizsgált időszakban a kórházban ápoltaknak az adott lakóövezet teljes népességéhez viszonyított arányában mutatkozó eltérések önmagukban nem szignifikánsak, de amennyiben a városias és vidékies lakókörnyezeteket vetjük össze, mutatkozik eltérés;

a győri kertes lakóövezetek, illetve az agglomerációs települések esetében alacsonyabb a kórházba kerültek aránya az urbánus lakóövezetekhez képest.

Míg az urbánus lakóövezetek esetében a teljes népesség 4,5 ezreléke került kórházba koronavírus-fertőzéssel az első két hullámban, addig a kertes lakóövezetek és agglomerációs települések hasonló mutatója 3,5 ezrelék. A halálozási arányok eltéréseiben strukturális különbség mutatkozik; a külső és kertes lakóövezetekben, valamint az agglomerációs településeken élők körében az arányszám alacsonyabb; 3-7 százalékponttal a teljes várostérségi mutató alatt marad.

Ezzel szemben a lakótelepeken élő betegek körében a halálozási arány kiemelkedő, közelíti a 38 százalékot.

Erre némiképp magyarázatot adhat a lakóövezetek eltérő korszerkezete, de az eltérések korszerkezeti hatástól tisztított vizsgálata esetében sem változik jelentős mértékben a kapcsolat iránya és erőssége, tehát így is kimutathatók a halálozási arányokban mutatkozó különbségek.

Az eltérések hátterében jelentős szerepet játszhat a különböző lakóövezetek eltérő társadalmi szerkezete. A társadalmi státuszt meghatározó és leíró tényezőkkel kapcsolatos, a városban az elmúlt évtizedben végzett kérdőíves vizsgálatok városrészi eredményeivel való összevetés igazolja a társadalmi státusznak a betegség kimenetelére gyakorolt hatásait. A legmagasabb halálozási arányszámmal jellemezhető lakótelepeken élők esetében mind az iskolai végzettség, mind a jövedelem és a foglalkozási státusz alapján a legkedvezőtlenebb mutatókkal találkozhatunk.  Hasonló összefüggés mutatkozik a 2021-ben a városi egészségfejlesztési terv megalapozása során felmért összevont szocio-ökonómiai index lakóövezeti adataival. Ezek az összevetések azt mutatják, hogy az életkörülmények és a társadalmi státusz eltérései mind a halálozási, mind pedig kisebb mértékben a megbetegedési arányokban is visszatükröződnek. Az alacsonyabb társadalmi státuszú népesség jelentősebb koncentrációjával rendelkező lakóövezetek esetében tehát jelentősebb kitettség és veszélyeztetettség tapasztalható, míg a kedvezőbb státuszú kertes lakóövezetek és belső agglomerációs övezet-be tartozó települések magasabb iskolázottságú és jövedelmű népessége gyorsabban és eredményesebben reagált a járványhelyzetre.

A rendelkezésre álló adatokból a két leggyakoribb kísérőbetegség-csoportnak – cukorbetegség (BNO E10-14, Diabetes melitus), illetve magasvérnyomás-betegségek (BNO I10-15, Magas vér-nyomás, hypertensiv betegségek) – a koronavírus-fertőzés kimenetelére gyakorolt hatását vizsgáltuk. A két kísérőbetegség esetében magas előfordulási aránnyal találkoztunk, a koronavírus-fertőzéssel kórházba kerültek 21 százalékánál volt jelen a cukorbetegség, míg 57 százalékuk valamilyen magasvérnyomás-betegséggel rendelkezett. Ezek az arányok szignifikánsan meghaladják a 2021-ben végzett városi egészségfelmérés teljes győri lakosságra vonatkozó mutatóit, tehát a vizsgált betegségekkel rendelkezők körében magasabb a koronavírus-fertőzésen átesettek aránya. Mindkét kísérőbetegségről elmondható, hogy meglétük esetén szignifikánsan magasabb a halálozási arány, a 32 százalékos összhalálozáshoz képest a cukorbetegek 41 százaléka, míg a magasvérnyomás-betegséggel rendelkezők 36 százaléka hunyt el.

A két vizsgált kísérőbetegség megléte és a lélegeztetőgépre kerülés esélye közötti kapcsolat is mindkét esetben szignifikáns. A megoszlásokból látszik, hogy a cukorbetegséggel rendelkezők több mint kétszeres, a magas vérnyomás esetében pedig háromszoros arányban kerültek lélegeztetőgépre. Amennyiben a halálozási arányszámok lakóövezetenkénti eltéréseit vizsgáljuk, mindkét kísérőbetegség esetében hasonló tendenciát láthatunk. A belső övezetben és a lakótelepeken jóval gyengébbnek mutatkozik a kísérőbetegségek hatása, a jelentős eltérések a külső és kertes lakóövezetekben, valamint a nem győriek körében mutatkoznak. A kísérőbetegségeknek a koronavírus-fertőzés kimenetelére gyakorolt hatását vizsgáló logisztikus regressziós modellek alapján mind a cukorbetegség, mind pedig a magasvérnyomás-betegség megléte mintegy másfélszeresen növeli a halálozási kockázatot. Eltérően viselkedik azonban a két kísérőbetegség abban az esetben, ha a modellt a betegek életkorával kontrolláljuk; ebben az esetben a cukorbetegség továbbra is a halálozási kockázatot szignifikánsan növelő tényező marad, a magasvérnyomás-betegség viszont nem.

Kutatásunk egy hazai nagyváros kiemelt regionális funkciójú kórházának adatai alapján készült a járvány első, második és kisebb részben a harmadik hullámában regisztrált betegekre vonatkozóan. Az adatbázis lehetőséget adott a betegek lakóhely, nem és életkor szempontjából való vizsgálatára, valamit a járványos megbetegedés kimeneteleinek elemzésére, hangsúlyt fektetve a leggyakoribb kísérőbetegségekre is.

A településszerkezeti eltérések vizsgálatából megmutatkozik, hogy a nagyváros belső övezetében élő, idősebb korszerkezetű népesség nagyobb kitettségben volt a járvány ezen két hullámában, hasonlóan a lakótelepeken élőknél is magas volt a megbetegedés aránya és a kedvezőtlen, tragikus kimenetelek száma. Kedvezőbbnek volt minősíthető a nagyváros kertes lakóövezetében és az agglomerációban élők esetében a megbetegedés kimenetele. Feltételezhető, hogy a társadalmi státusz, a munkahelyek jellege, a jövedelmi helyzet és az iskolázottság szintje befolyással volt, lehetett a megbetegedésekre. Bizonyítható, hogy az kiemelt alapbetegségek és a járványos megbetegedés között kapcsolat volt a mintánk alapján, a megbetegedés és a kimenetel jellegét ezek jelentősen befolyásolták.

(A kutatáshoz az adatok kiadását a Győr-Moson-Sopron, Esztergom-Komárom Megye Regionális Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága (Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház) engedélyezte, dokumentum száma: 76-1-31/2022.)

Szentes Veronika a Széchenyi István Egyetem PhD-hallgatója; Páthy Ádám az ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Regionális Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa és a Széchenyi István Egyetem egyetemi adjunktusa; Rechnitzer János a KRTK RKI  professor emeritusa.

Címlapkép: Getty Images

Lancet-kamikaze-drón-orosz-oroszország
kongresszus amerikai választás 2022 törvényhozás capitolium stock amerika usa
bm-21 grad mlrs
2023. október 17.
Budapest Economic Forum 2023
2023. november 9.
Gen Z Fest /Green
2023. november 8.
Portfolio Investment Day 2023
2023. október 18.
Graphisoft - Portfolio Construction Technology & Innovation 2023
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Könyvajánló
Alapmű mindenkinek, akit érdekel a tőzsde világa.
Ez is érdekelhet
miskolc borsod bükk